Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2015.31-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 31 (2015)
Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana
(The Radical Nihilist. The Cultural Diagnosis of Emil Cioran)

Authors: Patryk Szaj
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: Cioran, Nietzsche, Vattimo, nihilism, metaphysics, theodicy, death of God, Verwindung
Year of publication:2015
Page range:19 (97-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author of the article tries to describe the philosophy of Emil Cioran as a radical diagnosis of European nihilism. The first part of the article is about threads of theodicy in Cioran’s writing. It shows their timeliness as an announcement of nihilism. Subsequently author analyzes Cioran’s reception of the thought of Friedrich Nietzsche. It turns out that Cioran is one of the most original interpreters of Nietzsche, but also one of his most radical continuers. The existential philosophy of Cioran rejects any metaphysical comfort and face the tragedy of human being. The last two paragraphs of the article are an attempt of a comparative interpretation of Cioran’s and Gianni Vattimo’s philosophy of nihilism. They reveal a similarity between both of philosophers who think of nihilism as a chance to recover from the illness called humanism, anthropocentrism or metaphysics.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bosquet A. (1995), Cioran, „Forum” nr 22.
2.Chawziuk T. (1996), Cioran do śmiechu, „Nowy Nurt” nr 6.
3.Cioran E. (2003), Święci i łzy, przeł. I. Kania, Warszawa: KR.
4.Cioran E. (2004), Zeszyty 1957–1972, słowo wstępne S. Boué, przeł. i opatrzył przypisami I. Kania, Warszawa: KR.
5.Cioran E. (2004), Zmierzch myśli, przeł. A. Dwulit, Warszawa: KR.
6.Cioran E. (2006), Zarys rozkładu, przeł. M. Kowalska, Warszawa: KR.
7.Cioran E. (2007), Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Warszawa: Aletheia.
8.Cioran E. (2008), O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Warszawa: Aletheia.
9.Cioran E. (2008), Upadek w czas, przeł. I. Kania, Warszawa: Aletheia.
10.Cioran E. (2009), Sylogizmy goryczy, przeł. I. Kania, Warszawa: Aletheia.
11.Czaja D., Fragmenty (nicości), [w:] tenże, Lekcje ciemności, Wołowiec: Czarne.
12.Dzień M. (1997), Po tej i tamtej stronie Boga (Cioran – Merton), „Kresy” nr 32.
13.Filek J. (1997), Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów, „Kwartalnik Filozo czny” nr 2.
14.Gurciullo S. (2001), Interpretation and Nihilism as the Depletion of Being: a discus- sion with Gianni Vattimo about the consequences of hermeneutics, „Theory & Event” vol. 5, nr 2.
15.Heidegger M. (1999), Nietzsche, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Heidegger M. (2002), Przezwyciężenie meta zyki, [w:] tenże, Odczyty i rozprawy,
16.przeł. J. Mizera, Kraków: Baran i Suszczyński.
17.Januszkiewicz M. (2009), Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz, Borowski, Różewicz, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
18.Kania I., Cioran, albo o anachronizmie mądrości, [w:] tenże, Ścieżka nocy, Kra- ków: Znak.
19.Kołakowski L. (2010), Bóg pokonanych przez życie: teodycea, [w:] tenże, Jeśli Boga nie ma... O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków: Znak.
20.Kozyra G. (2005), Filozo a nihilizmu (Nietzsche – Cioran), „Twórczość” nr 6. Kuczyńska-Koschan K., Januszkiewicz M. (red.) (2009), Hermeneutyka i literatura.
21.Ku nowej koiné, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne.
22.Majcherek J. (1996), Wspomnienie z okresu dojrzewania, „Zeszyty Literackie” nr 2.
23.Marquard O. (1994), Człowiek oskarżony i uwolniony od odpowiedzialności w lozo i XVIII stulecia, [w:] tenże, Rozstanie z lozo ą pierwszych zasad. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: O cyna Naukowa.
24.Mróz P. (2005/2006), Samobójstwo myśli: uwagi o lozo cznej aforystyce E. Cio- rana, „Estetyka i Krytyka” nr 2/1, s. 221.
25.Nietzsche F. (1991), Zmierzch bożyszcz, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa.
26.Nietzsche F. (2003), Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Kraków: vis-á-vis/Etiuda.
27.Nietzsche F. (2009), Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków: vis-á-vis/Etiuda.
28.Rozmowy z Cioranem (1999), przeł. I. Kania, Warszawa: Aletheia.
29.Sloterdijk P. (2005), Bezinteresowny odwet: notatka o Cioranie, przeł. K. Tórz,
30.„Twórczość” nr 6.
31.Sontag S. (1968), Introduction, [w:] E. Cioran, The Temptation to Exist, Chicago.
32.Suwiński B. (2008), Ciorana „Deus absconditus”, „Kresy” nr 3.
33.Suwiński B. (2008), W poszukiwaniu utraconego Absolutu: o re-wizji kultury i kry- zysie ponowoczesności w ujęciu Emila Ciorana, „Kwartalnik Opolski” nr 4.
34.Swoboda T. (2011), Cioran po polsku, „Literatura na Świecie” nr 1/2.
35.Vattimo G. (2006), Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp
36.A. Zawadzki, Kraków: Universitas.
37.Vattimo G. (2011), Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, przeł. K. Kasia, red. nauk. A. Kuczyńska, Kraków: Universitas.
38.Wodziński C. (1998), Światłocienie zła, Wrocław: Leopoldinum.
39.Zabłocki K. (1990), Cioran-story, „Literatura na Świecie” nr 1.
40.Zagajewski A. (2007), Gramatyka francuska, [w:] tenże, Poeta rozmawia z lozofem, Warszawa: Zeszyty Literackie.
41.Zawadzki A. (2006), Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, [w:] G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Kraków: Universitas.
42.Zawadzki A. (2009), Literatura a myśl słaba, Kraków: Universitas.