Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.51-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 51 (2020)
Wobec wyzwania Narcyza. Twórcza przemiana w koncepcji drogi twórcy

Autorzy: Marek Kazimierz Siwiec ORCID
Instytut Filozofii UKW
Słowa kluczowe: Wyzwanie Cyprian Norwid punkt widzenia twórcy twórcza przemiana droga twórcy źródła twórczości twórcze źródła.
Rok wydania:2020
Liczba stron:38 (65-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

ABSTRAKT Autor w szkicu określa charakter wyzwania Narcyza-poety z wiersza Cypriana Norwida „Narcyz”. Jednocześnie odnosi się do tego wyzwania w kontekście wydarzenia twórczej przemiany w drodze twórcy oraz w szerszej perspektywie filozoficzno-estetycznej, którą wyznacza punkt widzenia twórcy. Rozumienie twórczej przemiany wyrasta z podstawowego rozróżnienia dwóch postaci źródeł w drodze twórcy: źródeł twórczości i twórczych źródeł. Źródła twórczości stanowią doświadczenia i wydarzenia z życia artysty, twórcy, które pobudzają jego aktywność. Twórcze źródła wskazują nowe ukierunkowania, możliwości, przestrzenie czy horyzonty, które ujawniają się artyście w jego twórczej drodze. Rozróżnienie to pozwala na wgląd i określenie trzech głównych momentów twórczej przemiany, które wprowadzają w trzy fazy drogi twórcy. Sytuacja opisana w wierszu może być transponowana na kategorie estetyczne. Narcyza możemy uznać za postać twórcy, a jego wodny autoportret za dzieło sztuki. Zaś twórcza przemiana nabiera odniesień do procesu twórczego. Zatem twórca ma szansę zobaczyć po dopełnieniu twórczej przemiany w twórczym lustrze, które jest rezultatem jego wędrówki, „siebie” jako postać nowonarodzoną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bibliografia
2.Brzozowski, S. (1910). Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów. Nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego.
3.Brzozowski, S. (1971). Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa. PIW.
4.Jaspers, K. (1990). Filozofia egzystencji. Tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz. Warszawa. PIW.
5.Jaspers, K. (1995). Wprowadzenie do filozofii. Tłum. A. Wołkowicz. Wrocław. Siedmioróg.
6.Nietzsche, F. (1910-1911). Wola mocy. Tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki. Warszawa. Nakład Jakóba Mortkowicza.
7.Norwid, C. (1971). Pisma wszystkie. T. 1–2. Wiersze. T. 3. Poematy. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. Warszawa. PIW.
8.Platon (1993). Biesiada. Przekład i słowo towarzyszące, E. Zwolski. Kraków. Aureus.
9.Siwiec, M. K. (2010). Zbigniew Herbert – twórca i źródło, Droga do źródła i twórcze źródło w wierszu Modlitwa Pana Cogito – podróżnika. [W:] Literatura i język, Szkice opisowe i komparatystyczne, pod red. M. Michalskiej-Suchanek. Gliwice. Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. T. 1, s. 37–46.
10.Siwiec, M. K. (2011). Koncepcja twórczości Wł. Tatarkiewicza a twórcze źródło. Filo-Sofija, nr 13-14, s. 573–590.
11.Siwiec, M. K. (2017a). W poszukiwaniu twórczego źródła III – wokół punktu widzenia twórcy. Filo-Sofija. Nr 4/II, s. 13-21; Z drogi twórcy. Ku metafizyce źródła, „Filo-Sofija”, nr 4/II, s. 23-41.
12.Siwiec, M. K. (2017b). Z drogi twórcy. Ku metafizyce źródła. Filo-Sofija, nr 4/II, s. 23-41.
13.Stróżewski, W. (2002). O wielkości, szkice z filozofii człowieka. Kraków. Wydawnictwo Znak.
14.Tatarkiewicz, W. (1976). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa. PWN.