Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2022 (37)
Znaczenie postępowania likwidacyjnego, reklamacyjnego oraz sądowego w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z powstałą szkodą komunikacyjną
(Importance of claims settlement, complaints and litigation in the process of claiming compensation under motor insurance claims)

Authors: Michalina Jusik ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: claims settlement complaint pursuing compensation at the stage of court proceedings liability for damages
Year of publication:2022
Page range:25 (43-67)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 311

Abstract

The subjects of this study is to show aspects of claiming compensation under motor insurance claims during the claims settlement, complaint proceedings and litigation in the context of insurance law and judicial decisions. Therefore, the first part of this study describes issue of claims settlement which is de facto the first and the most important part of claiming compensation. At this stage, the insurer takes over liability to the extent appropriate and indicates the limits of his liability for damage in a traffic incident. Then, the complaints procedure is presented pursuant to the Act of 5 August 2015 on Complaints Handling by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman, in relation to the form of reporting damage and generally available proceedings of claims settlement. Subsequently, the study presents selected aspects of the possibility of pursuing claims in court. Here, in particular, reference is made to the basic principles of civil law in relation to the “normal extent of the damage” clause as a conclusion on the current position of the Supreme Court. The main purpose of the study is to demonstrate the possibilities available to the injured party of a traffic incident – claims settlement, complaint and litigation. As a result of the research, this study presents the impact of claims settlement and complaint procedures on court proceedings in the scope of pursuing claims for damages.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bronisz B., Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 3.
2.Czech T., Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej w wymaganym terminie, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 4.
3.Długosz Z., Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 10.
4.Fuchs B., w: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), Warszawa 2018.
5.Gudowski J., Bieniek G., w: T. Bielska-Sobkowicz, H. Ciepła, M. Sychowicz, R. Trzaskowski, T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2018.
6.Karaszewski G., w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
7.Kowalewski E., Ziemiak M.P., Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (Część I), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/ Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/WU%203%202015/WU%202015-03_02_kowalewski_ziemiak.pdf.
8.Kowalewski E., Ziemiak M.P., W sprawie wykładni art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 10.
9.Kucharski B., 5.5.3. Pojęcie zawiadomienia o wypadku, w: Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Warszawa 2019.
10.Marko D.M., Obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację przez podmioty rynku finansowego i jego cywilnoprawne skutki, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 11–12.
11.Olejniczak A., w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014.
12.Piaskowska O.M., w: M. Kuchnio, A. Majchrowska, K. Panfil, J. Parafianowicz, A. Partyk, T. Partyk, A. Rutkowska, D. Rutkowski, A. Turczyn, O.M. Piaskowska, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
13.Serwach M., w: D. Fuchs, D. Maśniak, J. Nawracała, M. Serwach, Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, Warszawa 2010.
14.Turczyn A., w: O.M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
15.Wajda P., w: M. Szczepańska (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Warszawa 2017.