Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 8, No. 4/2014
Leisure Time Animation in the Context of Rehabilitation of Juveniles in Youth Detention Centres/Correctional Facilities

Authors: Przemysław Frąckowiak
Wielkopolska Higher School of Social Sciences and Economics, Środa Wielkopolska, Poland

Wioletta Łubkowska
Department of Physical Education and Health Promotion, Szczecin University, Poland

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Department of Physical Education and Health Promotion, Szczecin University, Poland
Keywords: animation rehabilitation youth detention centre/correctional facility
Data publikacji całości:2014
Page range:8 (115-122)

Abstract

This article is a theoretical study on the role of leisure time animation in the process of rehabilitation of juveniles staying in correctional facilities. The work consists of three parts. The first one presents the structural and functional outline of leisure time institution. The second one deals with the offer of rehabilitation, and the third discusses the role of the pedagogy of fun in the context of rehabilitation and physical education sciences. The study emphasizes the fact that the educational function is implemented mainly in the boarding house of the correctional facility. Classes are held in accordance with a predetermined schedule that is tailored to the individual needs of the pupil. The process of rehabilitation should be assisted by fun (including physical activities). It is therefore necessary to enrich traditional games and fun activities including the newer trends, using, among others, ice-breakers, energizers and team-builders. The implementation of the aforementioned play therefore requires the continuous staff performance improvement in this field. Additionally, games and activities pose the possibility of volunteering, making pupils more sensitive to the needs of others.
Download file

Article file

Bibliography

1.White Paper on Sport, the Council conclusions dated November 18, 2012: 2010/C 326/04, https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/ msport/files/Downloads/20121231143847/Biala_Ksiega.pdf?1356964728 (11.08.2014).
2.Brzeziński W. Wychowanie fizyczne specjalne, część 1 – resocjalizacja. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 1990.
3.Czapów C. Wychowanie resocjalizujące. PWN. Warszawa 1978.
4.Czapów C., Jedlewski S. Pedagogika resocjalizacyjna. PWN. Warszawa 1971.
5.Frąckowiak P. Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich. GARMOND Oficyna Wydawnicza. Poznań–Środa Wielkopolska 2006.
6.Frąckowiak P. Wybrane uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładu poprawczego, In: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych. Eds. T. Sołtysi
7.Frąckowiak P., Dec S. Założenia mikrosystemu resocjalizacji w zakładzie poprawczym. Casus Zakładu Poprawczego w Poznaniu, In: Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście „pedagogiki nadziei”. Eds. S. Dec, P. Frąc
8.Goffman E. Instytucje totalne. GWP. Sopot 2011.
9.Grabowski M. Zabawa jako podstawowa forma aktywizacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 2011; 2–3, http://eetp.ignatianum.edu.pl/sites/eetp/files/artykuly/nr_20-21_eetp.art_.grabowski.pdf.
10.Karpowicz S.: Zabawy i gry ruchowe jako czynnik wychowawczy, Warszawa 1905. By Teoria wychowania fizycznego. Ed. W. Osiński. AWF. Poznań 2011.
11.Karpuszenko E. Sport i resocjalizacja nieletnich (w świetle badań empirycznych). In: Sport w resocjalizacji nieletnich. Eds. E. Karpuszenko, A. Marzec. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2008: 93–129.
12.Knox G. 40 Icebreakers for Small Groups, http://insight.typepad.co.uk/40_icebreakers_for_small_groups.pdf (11.08.2014).
13.Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu jako źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego 2010/C 326/04, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1407747995132&uri=CELEX:52010XG1203%2804%29 (11.08.2014).
14.Konopczyński M. Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjne. Wydawnictwo Pedagogium. Warszawa 2013.
15.Konopczyński M. Metody twórczej resocjalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006a.
16.Konopczyński M. Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006b.
17.Kozdroń E., Mogiła-Lisowska J. Metodyka rekreacji. In: „Sport dla wszystkich” Rekreacja dla każdego, cz. I. TKKF ZG. Warszawa 1994: 21–64.
18.Lipkowski O. Resocjalizacja. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1987.
19.Maszorek-Szymala A. Animatorzy kultury fizycznej – w promowaniu aktywności ruchowej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012; 8: 17–19.
20.McGourty J., De Meuse K.P. The Team Developer: An Assessment and Skill Building Program. Instructor’s Manual, USA 2000, 2001, www-gateway.vpr.drexel.edu/files/team_developer/Instructor_Manual.pdf (11.08.2014).
21.Misiaszek K. Wychowawcza rola sportu w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko. In: Z. Dziubiński. Salezjanie a sport. SOPRP, Warszawa 1998: 136–145.
22.Naglak Z. Przedmowa. In: Rokita A., Rzepa T. Bawiąc – uczę się. Piłki w nauczaniu zintegrowanym. AWF. Wrocław 2002.
23.100 ways to energise groups Games to use in works hops, meetings and the community: www.icaso.org/vaccines_toolkit/subpages/ files/English/energiser_guide_eng.pdf.
24.Osiński W. Zarys teorii wychowania fizycznego. AWF. Poznań 2002.
25.Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997.
26.Paczyńska-Jędrycka M. Rekreacja kulturalno-oświatowa w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych. In: Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. Ed. J. Eider. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014: 127–137.
27.Paczyńska-Jędrycka M. Wychowanie do aktywności fizycznej, jako jedna z funkcji zakładu poprawczego. In: Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście „pedagogiki nadziei”. Eds. S. Dec, P. Frąckowiak, M. Szykut. WWS
28.Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W. Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego). UM Poznań. Pielęgniarstwo Polskie. 2014; 3 (53):
29.Palka S. Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli. Warszawa 1989.
30.Piechocka J. Rozwój społeczny dziecka w aspekcie pedagogiki zabawy i cyrku. In: Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian. Ed. P. Frąckowiak. GWSHM Milenium. Gniezno 2011: 243–248.
31.Pluta B. Metodyka rekreacji ruchowej. Wybrane zagadnienia. In: Teoria i metodyka rekreacji. Eds. W. Siwiński, B. Pluta. AWF. Poznań 2010: 289–361.
32.Pytka L. Wnioski i rekomendacje. In: Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych. Ed. L. Pytka. Ministerstwo Sprawiedliwości. Warszawa 1998: 87–94.
33.Pytka L. Social Climate in Polish Correctional Instututions. First Polish – Austrian Seminar on Comparative Criminal Law 17–27.09.1980. Uniwersität Salzburg 1980. Reproduced manuscript.
34.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz.U. 2001, nr 124, poz. 1359, with changes.
35.Sas-Nowosielski K. O możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich. WSP TWP. Warszawa 2002.
36.Surdyk A. Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”. In: A. Surdyk, J. Szeja. Homo Communicativus. 2008; 3 (5), special issue. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Zakład Teorii i
37.Strzyżewski S. Proces wychowania w kulturze fizycznej. WSiP. Warszawa 1986.
38.Training „Non Formal and Formal Partnership in Adult Education” – Szczecin, 27.06.2014 – Grundtvig’ Partnership’s Projects, Grundtvig Reference Number 2013-RO1-GRU06-29569 2.
39.Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSiP. Warszawa 2003.
40.Węgliński A. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna. Lublin 2004.
41.Woźniewicz-Dobrzyńska M. Gry i zabawy sportowe oraz rekreacyjne. In: Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe). Eds. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Siwiński. AWF. Poznań 2001: 285–305.
42.www.malocakids.com/p/zabawy-7-12.html..
43.www.poradnia.wroclaw.pl/czytelnia/dla_nauczycieli/ksiazeczka-zabawy.netne.net-ver1.pdf..