Search

Result: Found records: 342 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Leisure Time Animation in the Context of Rehabilitation of Juveniles in Youth Detention Centres/Correctional Facilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
3. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Implementing the Consumer-Based Brand Equity Scale for Beer Brands – A Tyskie and Żywiec Case Study
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
6. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
7. Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa – rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
8. Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
9. Morskie połowy rekreacyjne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego strefy brzegowej Bałtyku
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
10. Presja połowów rekreacyjnych na wybrane jeziora w północno-zachodniej Polsce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
11. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
12. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
13. Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
14. Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
15. Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
16. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
17. Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
18. Algorytmy do konstruowania drzew decyzyjnych w przewidywaniu skuteczności kampanii telemarketingowej banku
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
19. Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
20. Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
21. Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
22. Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
23. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
24. Ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) of the Krasiborska Kępa reserve
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
25. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
26. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
27. Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
28. Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
29. Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
30. Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
31. Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
32. Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
33. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
34. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
35. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
36. Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
37. Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
38. Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
39. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
40. Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
41. Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
42. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
43. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
44. Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
45. Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
46. Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
47. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
48. Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
49. Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
50. Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
51. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
52. Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
53. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
54. Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
55. Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
56. Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
57. Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
58. Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
59. Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
60. Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
61. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
62. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
63. Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
64. Renesans koncepcji budżetowania od zera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
65. Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
66. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
67. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
68. Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
69. Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
70. Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
71. Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
72. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
73. Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
74. Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
75. Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
76. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
77. Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
78. Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
79. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
80. Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
81. Karl Dedecius – eine Retrospektive
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
82. Wpływ agencji ratingowych na stabilność rynków finansowych i gospodarki narodowej na przykładzie polskiej gospodarki narodowej w 2016 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
83. Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
84. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
85. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
86. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
87. Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
88. Discourse, Power, Resistance – 8.04-10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
89. „O wielkości, mądrym przywództwie i wielkiej osobowości Drogiego Przywódcy” – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
90. Strona tytułowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
91. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
92. Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
93. Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
94. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
95. Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
96. Strona tytułowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
97. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
98. Wstęp
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
99. Inne strony początkowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
100. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
Page