Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-39
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Observation of the use of digital and traditional information sources in classes by students)

Authors: Przemysław Polak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Zakład Zarządzania Informatyką
Keywords: e-society information technology internet learning
Year of publication:2017
Page range:9 (397-405)
Klasyfikacja JEL: D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the results of observations of the use of different media by stu­dents during university laboratory course. The observations results were compared with survey results on general preferences of the students regarding the forms of access to information. The study confirmed the preference of electronic forms, at the same time it showed an absence of ability to assess the quality of information available on the Internet.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dahlstrom, E., Jacqueline, B. (2014). ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology. Research report. Louisville: EDUCAUSE.
2.Laurillard, D. (2013). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effec¬tive use of learning technologies. London: Routledge.
3.Polak, P. (2013). Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej. Nierówności społeczne a wzrost go-spodarczy. 32. Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzyna-rodowych, 297-309.
4.Polak, P. (2015a). Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów - badanie międzynarodowe.
5.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 739-747.
6.Polak, P. (2015b). Introduction to Business Information Systems. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
7.Polak, P. (2016). Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elek-troniczne. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 103-111.
8.SGH (2016). Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201612017). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
9.Venkatesh, V., Rabah, J., Fusaro, M., Couture, A, Varela, W., Alexander, K. (2016). Factors impacting university instructors' and students' perceptions of course effectiveness and
10.technology integration in the age of web 2.0. McGill Journal of Education, 51 (1), 533- 562.
11.Yourdon, E. (2006). Just enough structured analysis. Pobrane z: http://www.yourdon.com/ jesa/pdf/JESA _ mpmb.pdf (23 .09.2007).