Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948


(Cardinal August Hlond and Archbishop Józef Gawlina in the years 1933–1948 – relationships)
22 (7-28) Sławomir Bylina More
2.

Moraltheologischen implikationen des glaubens nach der apostolichen exhortation evangelii Gaudium des Papsted Franziskus


(Moralno-teologiczne implikacje wiary w świetle dhortacji Evangelii Gaudium Franciszka)
14 (29-42) Grzegorz Chojnacki More
3.

Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych


(Theology of information, sa a response to the crisis caused by the idea of creating an atheistic interpretati on of the results of research conducted on the basis of the e natural sciences)
14 (43-56) Wojciech Jaźniewicz More
4.

Z badań nad posługą katechetyczną dla młodzieży w szkole publicznej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie w latach 1945-2015


(Research on the catechetical ministry for youth in public school as an example High School - Secondary School in Debno 1945-2015)
12 (57-68) Zenon Kapłon More
5.

Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich


(Depositio Episcoporum Catalogue of missionary bischops, Pomerania, Kamien and Szczecin-Kamien)
22 (69-90) Andrzej Krzystek More
6.

Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza


(Moses - Levite (Exodus 2,1-10). In the circle of research on the identity of Moses)
30 (91-120) Janusz Lemański More
7.

Kwestia całościowego podejścia do człowieka


(The Question of a holistic approach to human person)
14 (121-134) Wojciech Misztal More
8.

Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka


(Educational dimension Tweets Pope Francis)
16 (135-150) Robert Nęcek More
9.

"Odnowienie wszystkiego" według Dziejów Apostolskich (Dz. 3,21a)


("Renewing everything" by the book of Acts (Acts 3.21a))
16 (151-166) Andrzej Posadzy More
10.

Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim


(Physical bond between the spouses in canon and Polish law)
20 (167-186) Tomasz Rakoczy More
11.

Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa

18 (187-204) Edward Sienkiewicz More
12.

La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana


(Pastoral care in the health service in changing Europe: the italian experience)
18 (205-222) Krzysztof Trębski More
13.

Friedrich W. Horn (HG), "Paulus Handbuch", Tübingeg 2013, ss. 653

4 (223-226) Tomasz Zaklukiewicz More
14.

Joanna Lisek (RED), "Mykwa - Rytuał i Historia", Wrocław 2014, ss. 243

4 (227-230) Justyna Żukowska-Łyko More