Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015
Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera
(Structure of the living human - approach Max Scheler)

Authors: Grzegorz Mazur
Keywords: instinct memory person spirit human Max Scheler
Year of publication:2015
Page range:18 (89-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Man, its structure is everyday reality for Scheler vast, multicolored, multi-faceted. At the same time is a system of physical, mental and spiritual. Therefore, Scheler rejects the naturalistic – natural interpretations of human and integral trying to build his vision. On the one hand trying to go about theistic – religious vision of man and on the other emphasizes the metaphysics of the human, the importance of linking with the principle of the world. Anthropological ideas of Max Scheler, interestingly explain the specifics of the spirit, and thus the distinction of man in relation to the natural world.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ideizujące poznanie istoty jako podstawowy akt ducha, tłum. M. Migoń, „Studia Filozoficzne” 2 (1981), s. 25–28.
2.Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1990.
3.Materialne a priori w etyce, tłum. A. Węgrzecki, „Znak” 12 (1967), s. 1512–1543.
4.O tragedii i tragiczności, tłum. R. Ingarden, Kraków 1976.
5.O zjawisku tragiczności, tłum. R. Ingarden, „Przegląd Warszawski” 13 (1922), s. 2–52.
6.Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, S. Węgrzecki, Warszawa 1987 [tamże następujące pisma M. Schelera: Człowiek i historia (tłum. A. Węgrzecki); Człowiek w epoce zacierania się przeciwstawieństw (tłum. A. Węgrzecki); „Duch” pragmatyzmu i filozoficzne pojęcie istoty człowieka (tłum. S. Czerniak); Formy wiedzy i kształcenia (tłum. S. Czerniak); Metafizyka i sztuka (tłum. S. Czerniak); O idei człowieka (tłum. A. Węgrzecki); O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego (tłum. S. Czerniak); O pozytywistycznej filozofii historii wiedzy. Prawo trzech stadiów (tłum. S. Czerniak); Stanowisko człowieka w kosmosie (tłum. A. Węgrzecki); Światopogląd filozoficzny (tłum. S. Czerniak); Teoria światopoglądów, socjologia i kształtowanie światopoglądu (tłum. S. Czerniak)].
7.Problemy socjologii wiedzy, tłum. S. Czerniak, Warszawa 1990.
8.Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977.
9.Święty, tłum. A. Węgrzecki, „Znak” 4 (1967), s. 506–521.
10.Wybór pism, tłum. A. Węgrzecki, w: A. Węgrzecki, M. Scheler, Warszawa 1975 [tamże następujące pisma M. Schelera: Aprioryczne powiązania o charakterze starszeństwa między modalnościami wartości, s. 161–169; Istota człowieka, s. 206–219; Istota złudzenia w odróżnieniu od błędu, s. 155–161; Postawa fenomenologiczna, s. 131–139; Społeczeństwo, s. 198–206; To, co aprioryczne, i to, co formalne w ogóle, s. 139–155; Upadek wartości witalnych, s. 169–180; Z fenomenologii życia emocjonalnego człowieka, s. 189–198; Zmiany etosu, s. 180–189].
11.Buczyńska-Garewicz H., Scheler a filozofia wartości, „Człowiek i Światopogląd” 6 (1976), s. 93–108.
12.Czerniak S., Maxa Schelera spór z Comteem, „Studia Filozoficzne” 9 (1975), s. 27–43. Czerniak S., Spotkanie z Schelerem, „Studia Filozoficzne” 12 (1975), s. 182–187.
13.Czerniak S., Epistemologiczne uwikłania socjologii wiedzy Maxa Schelera, „Humanitas” 5 (1980), s. 5–35.
14.Czerniak S., Socjologia wiedzy M. Schelera, Warszawa 1981.
15.Ingarden R., Dążenia fenomenologów, „Przegląd Filozoficzny” 22 (1919), s. 118–156, 315–351.
16.Ingarden R., Max Scheler, „Przegląd Warszawski” 13 (1922), s. 5–31.
17.Ingarden R., Wstęp do fenomenologii Hussera, tłum. A. Półtawski, Warszawa 1974.
18.Krąpiec M., Metafizyka, Lublin 1988. Krąpiec M., Ja-Człowiek, Lublin 1991.
19.Krokos J., Fenomenologia E. Husserla, A. Pfandera, M. Schelera, Katolicka Agencja Wydawnicza „Mag” [b.d.m.w.]. Kurdziałek M., Koncepcja człowieka jako mikrokosmosu, w: B. Bejze (red.), O Bogu i człowieku, Warszawa 1969, s. 109–126.
20.Migoń M., Redukcja fenomenologiczna a realizm woluntarystyczny w filozofii M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 2 (1981), s. 29–44.
21.Pastuszka J., Filozofia religii M. Schelera, „Ateneum Kapłańskie” 21 (1928), s. 2–47. Pastuszka J., Intuicjonizm M. Schelera, „Przegląd Powszechny” 1931.
22.Pastuszka J., Filozofia M. Schelera, „Ateneun Kapłańskie” 35 (1935), s. 123–138, 333–348.
23.Pastuszka J., Idea człowieka w filozofii M. Schelera, „Prąd” 25 (1938), s. 141–158.
24.Pastuszka J., Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych, Poznań 1947.
25.Skarżyńska T., Problemy wglądu w istotę w fenomenologicznej fazie rozwoju poglądów M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 4 (1986), s. 175–188.
26.Trębicki J., Kryzys wartości i perspektywa jego przezwyciężenia w etyce M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 6 (1971), s. 63–79.
27.Trębicki J., Etyka M. Schelera, Warszawa 1973.
28.Węgrzecki A., Struktura człowieka w ujęciu M. Schelera, „Studia Filozoficzne” 6 (1971), s. 45–62.
29.Węgrzecki A., M. Scheler, Warszawa 1975. Węgrzecki A., Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 69 (1975), s. 5–15.
30.Wojtyła K., Nauka źródeł Objawienia a system filozoficzny Maxa Schelera, „Ateneum Kapłańskie” 55 (1957), s. 57–67.
31.Wojtyła K., Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu M. Schelera, Lublin 1959.
32.Znaniecki F., Pojęcie osoby u M. Schelera, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958), s. 23–38.
33.Znaniecki F., Antropologia M. Schelera, „Studia Pelplińskie” 1 (1969), s. 143–178.