Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej

Autorzy: Wojciech Kućko ORCID
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: "Amoris laetitia" diecezja płocka rozeznawanie towarzyszenie związki nieregularne
Data publikacji całości:2020-12-20
Liczba stron:23 (197-219)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Publikacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" wiosną 2016 roku spotkała się z odzewem w diecezji płockiej. Głównym celem artykułu jest opisanie, w jaki sposób papieskie wskazania w kwestii związków niesakramentalnych zostały wprowadzone w życie diecezji. W tekście została ukazana krótko historia duszpasterstwa związków niesakramentalnych na Mazowszu, a następnie omówiono współczesne formy towarzyszenia osobom w sytuacjach nieregularnych w świetle paradygmatu papieża Franciszka, wyrażonego słowami: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować. W diecezji płockiej zostało to wyrażone nie tylko w powołaniu nowego Wydziału ds. Rodzin w kurii diecezjalnej, w tworzeniu nowych struktur duszpasterstwa związków niesakramentalnych, nazywanych przez papieża sytuacjami lub związkami „nieregularnymi”, ale także w refleksji teologiczno-duszpasterskiej podejmowanej w gronie duszpasterzy i świeckich. W szczególny sposób zagadnienie to zostało rozwinięte w opracowanym przez duszpasterstwo rodzin i podpisanym przez biskupa płockiego dokumencie Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych w diecezji płockiej z 2018 roku, stanowiącym próbę wcielenia w życie nauczania Kościoła w warunkach Kościoła płockiego. Diecezja płocka jako dotychczas jedyna w Polsce podjęła zadanie praktycznego duszpasterskiego skonfrontowania wskazań adhortacji "Amoris laetitia" z rzeczywistością duszpasterską. W tekście Vademecum znalazły się liczne konkretne odpowiedzi na pytania, w jaki sposób osoby żyjące w różnego rodzaju związkach nieregularnych mogą uczestniczyć w życiu parafii, a jakie formy ich udziału we wspólnocie Kościoła z różnych względów nie są dla nich dostępne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, Akta personalne ks. Jerzego Skotnickiego. Nominacja nr 3343/67.
2.Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, Dekrety nr: 3693/74, 1594/95, 1879/91, 1915/91, 2302/92, 2303/92, 1704/98, 1841/98, 3133/08, 3134/08, 1911/12, 1912/12, 1921/16.
3.Bachanek G., Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 10 (2016) 2, s. 43–58.
4.Barth G., „Amoris laetitia” – ciągłość czy zerwanie? Kwestie hermeneutyczne, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 25–50.
5.Brena G.L., „Amoris laetitia”: questioni aperte, „Studia Patavina” 66 (2019), s. 491–502.
6.Buttiglione R., Risposte amichevoli ai critici di „Amoris Laetitia”, Milano 2017.
7.Cordes P.J., „Komunia duchowa” uwolniona od patyny wieków, Przemyśl 2015.
8.Corradi M., La piccola Vergine barocca che ci dona grazie spirituali. Dalla Madonna che scioglie i nodi amata da Bergoglio, „Avvenire” 1.05.2014, s. 3.
9.Dekret Biskupa Płockiego w sprawie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice, nie mając przeszkód małżeńskich, trwają w związku niekanonicznym, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 105 (2020) 2, s. 141–142.
10.Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie, Kraków 2016.
11.Góralski W., Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300–308, Płock 2016.
12.Granados J., Kampowski S., Pérez-Soba J.J., „Amoris laetitia”. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Siena 2016.
13.Grzybowski M.M., Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. I, cz. 1, Płock 2007, s. 473–477.
14.Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 105 (2020) 2, s. 142–146.
15.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, [wyd. pol.], Watykan 1981.
16.Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej (21 stycznia 1991 r.), „Acta Apostolicae Sedis” 91 (1999), s. 622–627.
17.Jaworski R., Kiedy miłość boli. O zranieniach i przebaczeniu w małżeństwie, Płock 2015.
18.Kasper W., Il messaggio di „Amoris laetitia”. Una discussione fraterna, Brescia 2018.
19.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
20.Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny, Obrona i promocja rodzinny w Diecezji Płockiej, w: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 128–146.
21.Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (14 września 1994 r.), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 496–501.
22.Kućko W., Nowy Dwór Mazowiecki: drugi dzień skupienia dla związków nieregularnych, http://plockierodziny.pl/nowy-dwor-mazowiecki-drugi-dzien-skupienia-dla-zwiazkow-nieregularnych/ (dostęp: 24.12.2020).
23.Kupczak J., „Amoris laetitia”. Konflikt interpretacji, Poznań 2020.
24.Libera P., Dekret Biskupa Płockiego nr 1881/2016 powołujący Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 111 (2016) 9, s. 410–411.
25.Libera P., List Biskupa Płockiego na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego „Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” (2016) 33, s. 191–194.
26.List kolędowy biskupa płockiego Piotra Libery „Znajdź swoje miejsce w Kościele”, 1.12.2016 [druk ulotny].
27.Martínez Sistach L., Come applicare „l’Amoris laetitia”, Città del Vaticano 2017.
28.Melina L., Wyzwania „Amoris laetitia” dla teologa moralisty, „Teologia i Moralność” 13 (2018) 1(23), s. 25–38.
29.Mroczkowski I., Oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim „Duszpasterska i społeczna troska o rodziny na Mazowszu”, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 111 (2016) 11, s. 537–539.
30.Mroczkowski I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017.
31.Nowowiejski A.J., Listy z Tumskiego Wzgórza, oprac. H. Seweryniak, Płock 2008.
32.Nowy Dwór Mazowiecki: dzień skupienia dla związków nieregularnych, https://ekai.pl/nowy-dwor-mazowiecki-dzien-skupienia-dla-zwiazkow-nieregularnych (dostęp: 24.01.2021).
33.Paciuszkiewicz M., Jesteście w Kościele. Rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz relacje z rozmów po rekolekcjach, Warszawa 1993.
34.Paciuszkiewicz M., Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Warszawa 1993.
35.Paciuszkiewicz M., Kocha mimo wszystko. Kolejne rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Gdańsk 1996.
36.Paciuszkiewicz M., Słabość i moc. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Ząbki 1996.
37.Paciuszkiewicz M., Rozmowy, zdarzenia, przełomy. Zapiski duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Ząbki 2001.
38.Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, t. II, Kraków 1999, s. 433–438.
39.Pastuszak J., Modlitwy do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Kraków 2017.
40.Personalia. Nominacje na duszpasterzy związków niesakramentalnych, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 102 (2017) 11, s. 1175.
41.Pius XI, Encyklika „Casti connubii”, „Acta Apostolicae Sedis” (1930) 22, s. 539–592.
42.Salzman T.A., Lawler M.G., The Critics of Pope Francis and „Amoris Laetitia”, „New Theology Review” 30 (2018) 2, s. 43–54.
43.Spadaro A., „Amoris laetitia”. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica” (2016) 3980, s. 105–128.
44.Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna III, q. 80 a. 1, ad. 3.
45.Tomaszewski J., Co Kościół katolicki proponuje rozwiedzionym?, „Christianitas” (2015) 60–61, s. 130–136.
46.Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017.
47.Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych w diecezji płockiej, Płock 2018.
48.Vignelli G., Rewolucja duszpasterska. Sześć słów-talizmanów w synodalnej debacie o rodzinie, Kraków 2016.
49.Wybult W., Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 1989–2019. Studium historyczno-prawne, Płock 2019.
50.Wybult W., Związki nieregularne na dniu skupienia w Nowym Dworze Mazowieckim, http://plockierodziny.pl/zwiazki-nieregularne-na-dniu-skupienia-w-nowym-dworze-mazowieckim (dostęp: 24.12.2020).
51.Wytyczne pastoralne Konferencji Episkopatu Polski do adhortacji „Amoris laetitia”, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” (2018) 30, s. 83–90.
52.Zakrzewski P., Prawo małżeńskie II Rzeczypospolitej – nieudane próby normalizacji, „Kortowski Przegląd Prawniczy” (2015) 2, s. 91–95.
53.Zdaniewicz W., „Sacrum” i moralność, w: Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Płock 2010, s. 107–116.
54.www.plockierodziny.pl [dostęp: 31.12.2020].