European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.18-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 18, 2/2016
Introduction to innovation research in health and wellness tourism

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Szczecin University

Eugenia Panfiluk
Bialystok University of Technology

Elżbieta Szymańska
Bialystok University of Technology
Słowa kluczowe: innovation tourism market health and wellness tourism health resort tourism
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (23-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This article focuses on the concept of research on the innovation of health and wellness tourism market. The objective of this paper is to present methodological concept for research on innovation of health and wellness tourism entities in Poland. The theoretical section includes the presentation of innovation as a concept, as well as its relation to the tourism market and health and wellness tourism market. The subjective and objective scope of health and wellness tourism market has been determined. It allows singling out entities which undertake activities focused on providing innovation on the health and wellness tourism market. This study includes presentation of methodology for empirical innovation research in health and wellness tourism, as well as specification of the scope of research, stages, methods and expected results.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańkowska E. (1999), Szanse i zagrożenia Sopotu jako miejscowości uzdrowiskowej, In Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk.
2.Den Hertog P. (2002), Co-producers of innovation: on the role of knowledge-intensive business services in innovation, In Gadrey J., Gallouj E., Elgar E., (Eds.), Productivity, innovation and knowledge in services. New economic and socio-economic approaches, MA, Cheltenham-Northampton.
3.Drucker P. (2000), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
4.Dryglas D. (2006), Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
5.Filipiak B. Panasiuk A., (Eds.) (2008), Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6.Gancarczyk J. (2012), Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych. Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 91.
7.Gaworecki W.W. (2000), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
8.Gołembski G. (Ed.) (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
9.Hejduk I. (Ed.) (2004), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
10.Hjalager A-M. (2010), A review of innovation research in tourism. Tourism Management 31(1), 1-12.
11.Januszewska M. (2004), Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, in: (Eds.) Panasiuk A., Markowe produkty turystyczne. Szczecin – Niechorze: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego
12.Jaremen D., Rapacz A., Gryszel P. (2010), Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich. Acta Scientairum Polonorum, Oeconomia, 9(4).
13.Kalinowski T.B. (2010), Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna, Warszawa 2010.
14.Kaspar C., Ferlich F. (1979), Marketing Konzeption der Heilböund Kurorte B16, Hochschule St. Gallen
15.Kornak A.S. (1999), Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego, Kujawsko- Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz.
16.Kupper C. (2001), Service innovation. A review of the state of the art, LMU, September.
17.Lewandowska A. (2007), Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
18.Niedzielski P. (2013), Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, Szczecin.
19.Panasiuk A. (Eds.) (2011), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
20.Panasiuk, A. (2013). European Union Funds in the Development of Regional Sustainable Tourism Economy in 2007-2013. In 2nd International Scientific Conference Tourism in South East Europe.
21.Panasiuk A. (Ed.) (2008), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22.Panasiuk A. (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
23.Peters M., Pikkematt B. (Eds.) (2005), Innovation in hospitality and tourism, Routledge, New York.
24.Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWE, Warszawa.
25.Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
26.Szymańska E (2012)., Innowacyjność turystyki zdrowotnej, w: Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku, In Baczko T. (Ed.), Instytut Nauk Ekonomicznych, PAN, Warszawa.
27.Szymańska E. (2013), Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
28.Ustawa z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz. U. nr 167 poz. 1399.
29.Westland J. (2008), Global innovation management. A strategic approach , Palgrave, New York.
30.Wiatrak A.P. (2011), Innovative management in public organizations. Współczesne Zarządzanie, 1.
31.Wszendybył-Skulska W. (2010), Źródła innowacyjności w turystyce. Acta Sceintiarum Oeconomia, 9(4).