European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.18-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 18, 2/2016
Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas

Autorzy: Wojciech Fedyk
University School of Physical Education in Wrocław

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław

Mariusz Sołtysik
University School of Physical Education in Wrocław

Andrzej Tucki
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Słowa kluczowe: tourism policy instruments spatial policy tourism infrastructure suburban municipalities tourism and recreation development directions
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (39-45)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The authors determined chosen measures and indicators of partial assessment of the spatial policy of the studied suburban municipalities, which allowed to synthetically evaluate the policy. In particular, the conceptual and administrative aspects of shaping tourist space were addressed. In the context of the presented analyses, a number of significant conclusions were drawn, proving a significant diversity in the directions and character of the municipalities spatial policy with respect to creating conditions for tourism and recreation development. The observations illustrate that significant changes are taking place in managing space and area resources, in the dynamic aspect, in the local government units. They also prove diversified interest of suburban municipalities in the development of tourist and recreational functions and of their management and pro-investment initiative in this respect. The current tendencies in spatial transformations observed in the analysed municipalities point at their different character both in organizational and substantial aspects in comparison with the previous periods of ‘local spatial self-governance’
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fedyk, W., Krajewska-Smardz, A., Sołtysik, M., & Ilnicki, D. (2013). Analiza poziomu absorpcji funduszy unijnych i jej zróżnicowanie w procesie aktywizacji i efektywnego rozwoju turystycznego wybranych gmin Dolnego Śląska. Zeszyty Naukowe, 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(22), 57–74. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Kornak, S. A., & Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo AE.
3.Panasiuk, A. (Ed.). (2007). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Pawlusiński, R. (2005). Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
5.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 116, Wrocław: Wydawnictwo AWF.
6.Sprawozdania z wykonania budżetów gmin: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice – za lata 2009–2012 (manuscript).
7.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica, tekst jednolity, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r.
8.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka, część A – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Projekt, część B – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Projekt (manuscript).
9.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/418/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009 r.
10.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/291/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 r.
11.Tucki, A., & Świeca, A. (2008). Rola samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie regionu lubelskiego. In J. Wyrzykowski (Ed.), Turystyka w środowisku geograficznym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
12.Tucki, A., & Świeca, A. (2013). Policy and tourism development as exemplified by the Lublin region (southeast Poland). Tourism Review International, 17(2), 131–135.
13.Zając, A., Wojewódzka, A. M., & Stawicki, M. (2009). Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. Warszawa: SGGW.
14.Zbiorcze zestawienie ewidencji gruntów (dla powiatów: legnickiego, średzkiego, trzebnickiego i wrocławskiego) (2012). Wrocław: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
15.Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012 r.