Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 88.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Optimization of the Effort Preparation Process Among the Short Track Female Competitors in a Year Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
3. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
4. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Przejdź
6. OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
7. L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
8. School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
9. The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
10. Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
11. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
12. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
13. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
14. Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
15. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
16. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
17. Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
18. R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, Krakow 2014, pp. 291, ISBN 978-83-7720-047-6
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
19. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
20. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
21. Innowacje w transporcie – na przykładzie badań w sektorze transportowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
22. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
23. MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
24. Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
25. Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
26. Świnoujście - alter ego państwa idealnego Platona
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
27. SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
28. Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
29. Time Analysis of Muscle Activation during Basketball Free Throws
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
30. Przestępstwa dystansowe i tranzytowe
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
31. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
32. PŁACA WYDAJNOŚCIOWA W MODELU SHAPIRO-STIGLITZA - UJĘCIE REGIONALNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
33. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
34. Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
35. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
36. Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
37. Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
38. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
39. Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
40. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
41. Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
42. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
43. Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
44. Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
45. Electropuncture in Non-Specific Neck Pain: a Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
46. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
47. Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
48. Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
49. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
50. Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów – droga od danych do wiedzy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
51. Determinanty wyboru szkoły sztuki walki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
52. Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
53. Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
54. Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
55. Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
56. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 roku, III KK 225/16
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
57. Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
58. Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regionalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
59. Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
60. Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
61. Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
62. Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
63. Rada osiedla jako element partii politycznych na przykładzie rad osiedli Szczecina
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
64. Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie - argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią (The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
65. Błąd – ujęcie interdyscyplinarne
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
66. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
67. Special Endurance of Young Gymnasts: The Role of Aerobic Capacity in Fatigue Development in the Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
68. Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
69. Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Przejdź
70. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
71. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
72. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
73. Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
74. Regional tourism organizations in Poland: models of operation and cooperation with the environment. relation systems and features
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
75. Wina w prawie karnym i prawie deliktów – przyczynek do dyskusji na temat tożsamości pojęcia winy w prawie polskim
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
76. Centralne kierowanie organizacjami gospodarczymi a transportochłonność produkcji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
77. Rozwój kultury i społecznego ruchu regionalnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
78. Threats to health and safety at work when completing a warehouse process
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
79. Social media in the marketing communication of Polish banks
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
80. CSR as a Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
81. Information and communication technologies (ICT) in banking sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
82. Stakeholder map in the cultural project management process on the example of St. Dominic’s Fair
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
83. Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Przejdź
84. Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
85. Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Przejdź
86. Product-Service Systems as an Opportunity for the Enterprise Producing Injection Molds
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
87. Pojęcie obiektu kwantowego z pespektywy teorii integracji pojęciowej a problem ontologii mikroświata
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Przejdź
88. Problematyka Ziem Odzyskanych w „Polsce Walczącej” (1946-1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
Strona