Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Wina w prawie karnym i prawie deliktów – przyczynek do dyskusji na temat tożsamości pojęcia winy w prawie polskim

Autorzy: Mariusz Zelek ORCID
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: wina culpa prawo karne delikt czyn niedozwolony umyślność nieumyślność
Rok wydania:2019
Liczba stron:18 (109-126)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2539

Abstrakt

Wina jest kategorią interdyscyplinarną, występującą m.in. w prawie karnym oraz cywilnym, zarówno materialnym, jak i procesowym. Pomimo niekwestionowanej obecności tego pojęcia w nauce prawa karnego i cywilnego oraz nierzadkim korzystaniem z niego przez ustawodawcę, termin ten nie został zdefiniowany w żadnych przepisach, w doktrynie ujmowany jest natomiast niejednolicie. Choć to samo pojęcie wykorzystywane jest na płaszczyźnie różnych dyscyplin naukowych, nie jest jasne, czy należy je rozumieć tożsamo w każdej z nich. Niniejszy artykuł stanowi próbę przyczynkarskiej analizy zagadnienia tożsamości winy w prawie polskim i koncentruje się na omówieniu podobieństw oraz różnic w podejściu do definiowania tego pojęcia w prawie karnym oraz w ramach przepisów o odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997.
2.M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
3.Dąbrowa J., Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968.
4.Dereń E., Polański E., Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2009.
5.Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.
6.Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2018.
7.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.
8.Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–449(10), red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
9.Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1–52, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2016.
10.Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.
11.Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Legalis 2018.
12.Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Lex 2018.
13.Kondek J.M., Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, Warszawa 2013.
14.Kosik J., Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów, Wrocław 1961.
15.Kuźmicka-Sulikowska J., Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, Warszawa 2011.
16.Lewaszkiewicz B., Zakres niedbalstwa jako podstawy odpowiedzialności cywilnej, „Nowe Prawo” 1956, nr 3.
17.Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Problem definicji winy jako podstawy odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1959, seria I, z. 14. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1969, t. II.
18.Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.
19.Rejman G., Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980.
20.Sośniak M., Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959.
21.Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980.
22.Strugała R., Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego, Warszawa 2019.
23.System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2017.
24.System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
25.Wasilkowski J., Materiały dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1955.