Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Wymogi edytorskie Acta Iuris Stetinensis

Przed zgłoszeniem do czasopisma tekst naukowy należy przygotować zgodnie z poniższymi zasadami. 

Czasopismo przyjmuje teksty, które nie przekraczają 15 stron (35.000 znaków ze spacjami) i nie są krótsze niż – 10 stron w przypadku opracowań naukowych, w przypadku glos - 4 strony.

Za złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstu naukowego i przeglądowego czasopismo nie pobiera opłat.

Autor nie przenosi na wydawcę autorskich praw mająktowych do artykułu.

Artykuł powinien być przygotowywany w następującym układzie:

  • Imię i nazwisko autora - wraz ze wskazaniem:

- stopnia / tytułu naukowego,

- afiliacji – nazwa uczelni,

- adresu e-mail,

- unikalnego identyfikatora naukowca (ORCID)

  • Tytuł – powinien być dokładny, wyczerpujący, opisowy, bez ogólnych terminów i skrótów
  • Streszczenie w języku artykułu – do 2.500 znaków ze spacjami; zawierające:

- cel pracy,

- zastosowaną metodologię badań,

- głównie wnioski z badań

- zdania w czasie przeszłym;

  • Słowa kluczowe - do 5 znaczących słów/wyrażeń;
  • Artykuł:

- wyraźnie wyróżnione wprowadzenie oraz wnioski

- powoływanie w przypisach pozycji bibliograficznych musi być zgodne ze stylem, którego zasady opisane są  w pliku do pobrania;

- odstęp między wierszami - 1,5,

- lewy i prawy margines - 2,5 cm,

- w całej pracy obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).

  • Bibliografia załącznikowa - przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, decyduje pierwsza litera nazwiska autora.
  • Tytuł w języku angielskim
  • Streszczenie w języku angielskim (abstract) - jeżeli językiem artykułu jest jęz. angielski, to wystarczy streszczenie na początku, do 2.500 znaków ze spacjami
  • Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords) - do 5 znaczących słów/wyrażeń.

Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami (m.in. o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - plik do pobrania.

Teksty przygotowane do publikacji według powyższych wytycznych prosimy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism wnus.usz.edu.pl

Aby dokonać zgłoszenia tekstu należy przejść do logowania lub zarejestruj.