Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Polityka antyplagiatowa

1. W czasopiśmie naukowym Acta Iuris Stetinensis stosuje procedury dotyczące wykrycia nieuczciwości naukowej, które stanowią poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej i akademickiej, godząc w rzetelność i niezależność naukową autora.

2. W celu zabezpieczenia oryginalność publikacji naukowych, Redakcja korzysta z oprogramowania antyplagiatowego Plagiat.pl

3. Analiza antyplagiatowa pozwala na porównanie tekstu z zasobami najszerszej bazy na polskim rynku, która posiada dostęp do zasobów Internetu, bazy danych aktów prawnych, zawierających zaktualizowane akty normatywne obowiązujące w Polsce, a także RefBooks, który zawiera ponad milion dokumentów głównie w języku angielskim i polskim z wszystkich dziedzin nauki i kultury.

4. Wynik analizy antyplagiatowej jest przygotowany jako przejrzysty raport zawierający informacje zapożyczeniach wykrytych w analizowanym tekście.

5. Stosowany w czasopiśmie system antyplagiat spełnia wszystkie standardy prywatności i poufności danych zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Za poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej i akademickiej, godząc w rzetelność i niezależność naukową autora rozumie się w szczególności:

a. plagiat – polega na „przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania”

b. autoplagiat – polega na użyciu danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji;

c. autorstwo gościnne – odnosi się do sytuacji, gdy osoba, która nie uczestniczyła w publikacji lub jej rzeczywisty wkład w publikację jest znikomy zostaje wskazana jako autor lub współautor tej publikacji;

d. ghost-writing - w publikacji jako autora lub współautora nie wskazano osoby, która wniosła istotny wkład w jej powstanie.

Zasady etyki publikacyjnej

1. Redakcja czasopisma Acta Iuris Stetinensis podejmuje działania w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej.

2. O publikacji tekstu decyduje wyłącznie jego wartość naukowa, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną Autorów,

3. Stosowane w czasopiśmie zasady etyki publikacyjnej wynikają  z:

a. zasad etycznych i procedur zalecanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej COPE – Comittee on Publication Ethics - https://publicationethics.org/;

b. kodeksu etyki pracownika naukowego (plik do pobrania) opracowanego przez Polską Akademię Nauk.

4. W przypadku podejrzenia o naruszenie zasad etycznych Redakcja będzie postępować zgodnie z procedurami opisanymi w diagramach COPE w następujących przypadkach:

a. podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację (plik do pobrania);

b. podejrzenia o plagiat (plik do pobrania); 

c. podejrzenia o sfabrykowanie danych (plik do pobrania);

d. zmian na liście autorów (plik do pobrania);

e. podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe (plik do pobrania);

f. gdy Recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w zgłoszonym manuskrypcie (plik do pobrania);

g. gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w opublikowanym artykule (plik do pobrania);

h. gdy Redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem (plik do pobrania);

i. podejrzenia, że Recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora (plik do pobrania).

Redakcja przestrzega zasad prowadzenia korespondencji ustalonych przez COPE z osobami zgłaszającymi zastrzeżenia (plik do pobrania).

Zasady etyczne obowiązujące Redakcję

1. Redakcja dba o regularność, dostępność, jakość czasopisma oraz za prawidłowy przebieg procesu publikacyjnego.

2. Redakcja przestrzega przyjętych procedur procesu wydawniczego, zwłaszcza dotyczących procesu recenzji (wewnętrznej i zewnętrznej).

3. Redakcja odpowiada za realizację zasady rzetelności naukowej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nieuczciwości naukowej zgodnie z przyjętymi zasadami etyki publikacyjnej, w tym do procedur i zaleceń COPE.

4. Redakcja dbając o spójność publikowanych tekstów, w przypadku dostrzeżonych błędów, publikuje korekty, erraty oraz sprostowania.

5. Redakcja nie może wykorzystać w żaden sposób tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu, bez zgody Autora.

6. Wszystkie teksty przesłane do Redakcji i zakwalifikowane do publikacji, zgodnie z zasadą poufności, podlegają procesowi anonimowej recenzji.

7. Redakcja kontroluje przestrzeganie standardów i zasad etycznych związanych z publikacją tekstów naukowych.

8. Redaktorzy czasopisma podejmą decyzję o odrzuceniu/wycofaniu tekstu naukowego, na podstawie pełnej zebranej dokumentacji z materiałem dowodowym w przypadku:

a. sfabrykowania przez autora danych w zgłoszonym/opublikowanym manuskrypcie;

b. gdy wyniki badań zostały już wcześniej opublikowane w innej publikacji naukowej bez odpowiedniego odesłania, uzasadnienia (przypadki podejrzenia o zbędną, zduplikowaną publikację);

c. plagiatu polegającego na wykorzystaniu dużych fragmentów tekstu lub danych bez uznania autorstwa, zaprezentowanych tak, jakby były autorstwa plagiatora;

d. uzasadnionych zastrzeżeń etycznych dotyczących manuskryptu (np. brak zgody komisji etycznej, zastrzeżenia dotyczące zgody pacjenta lub jego ochrony, zastrzeżenia dotyczące testów na zwierzętach),

9. Redakcja w każdym przypadku wykrycia nieuczciwości naukowej poinformuje o zaistniałej sytuacji przełożonych Autora lub osobę odpowiedzialną za nadzór nad badaniami, a także opublikuje oświadczenie o wycofaniu publikacji.

10. Jeśli nieuczciwość naukowa przyjmie postać plagiatu Redakcja poinformuje redaktora innego czasopisma, który został włączony w tę sprawę lub wydawcę splagiatowanej monografii.

11. Redakcja podejmuje starania w zakresie poszerzania swojej wiedzy z zakresu nadużyć i nieprawidłowości w działalności publikacyjnej w celu skuteczniejszego przeciwdziała praktykom niezgodnym z etycznymi standardami publikacyjnymi.

12. Redakcja ma obowiązek poinformować Autora o wyniku oceny redakcyjnej zgłaszanego tekstu oraz oceny wynikającej z procedury recenzyjnej.

13. Redakcja przy podejmowaniu decyzji o publikacji tekstu kieruje się treściami recenzji oraz zwraca uwagę na oryginalność i przejrzystość zgłoszonego tekstu oraz zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasady etyczne obowiązujące Radę Naukową

1. Rada Naukowa sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad etycznych związanych z publikowaniem tekstów naukowych w czasopiśmie i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami etycznymi.

2. Rada Naukowa dba zachowanie rzetelności badań naukowych.

3. Rada Naukowa czuwa nad rozwijaniem wiedzy i podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia zasad etyki publikacyjnej.

Zasady etyczne obowiązujące Autora

1. Autor ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w czasopiśmie wytycznych dla Autora.

2. Autor zgłoszą wyłącznie tekst oryginalny (nigdzie indziej nie został opublikowany) wraz ze wskazaniem odpowiedniego cytowania, który nie stanowi plagiatu, autoplagiatu oraz nie zawiera nieprawdziwych informacji (zasada oryginalności pracy).

3. Autor nie może złożyć tekstu równocześnie do innych różnych czasopism naukowych.

4. Autor ma obowiązek ujawnić jako autora osobę, która wniosła istotny wkład merytoryczny w powstanie tekstu naukowego (w koncepcję, realizację lub interpretację badań). W przypadku zaś, gdy wkład ten jest nieznaczny należy wskazać wykazać to w podziękowaniach wraz z opisem roli osoby wspierającej, niedopuszczalne jest autorstwo gościnne i honorowe (Zasada autorstwa pracy).

5. W przypadku tekstu wieloautorskiego Autor zgłaszający tekst ujawnia wkład poszczególnych Autorów w powstanie artykułu.

6. Autor ma obowiązek przestrzegać rzetelności naukowej w tym rzetelności we wskazaniu źródeł wykorzystanych podczas badań.

7. Autor niezwłocznie powiadomia Redakcję o zauważonych błędach lub nieścisłościach w tekście oraz współpracuje z Redakcją w celu wycofania lub skorygowania artykułu.

8. Autor jest zobowiązany do wskazania źródła finansowania publikacji lub wkładzie instytucji (organizacji) w badaniach (financial disclosure).

9. Autor jest zobowiązany do wskazania faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów (finansowych lub niefinansowych).

10. Autor nie powinien publikować tekstów powielających własne opublikowane już badania w formie dosłownego lub częściowego powtórzenia.

11. Ten sam obowiązek dotyczy tekstu opublikowanego wcześniej w innej wersji językowej.

12. Autor ma obowiązek złożenia oświadczenia o pełnej oryginalności swoich tekstów oraz o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich.

Zasady etyczne obowiązujące Recenzenta

1. Recenzent przy sporządzaniu recenzji przestrzega obowiązujących w czasopiśmie zasad etyki publikacyjnej oraz postępuje zgodnie z zasadami recenzowania i wykorzystaniem formularza recenzji, a przede wszystkim przestrzega:

a. zasady obiektywności i rzetelności recenzji

b. zasady terminowości;

c. zasady poufności;

d. zasady przeciwdziałania konfliktom interesu.

2. Ocena tekstu powinna być uzasadniona oraz poparta własną argumentacją Recenzenta.

3. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się przez Autora nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu, Recenzent jest zobowiązany poinformować o tym Redaktora.

4. Recenzję należy dostarczyć w ustalonym przez Redakcję terminie, w przypadku niemożności sporządzenia recenzji, należy niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.

5. Recenzje sporządzane są anonimowo – Autor nie zna nazwisk Recenzentów, a Recenzenci nazwiska Autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja").

6. Tekst naukowy poddawany recenzji jest dokumentem poufnym, co oznacza, że Recenzent nie może go udostępniać innym osobom, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Redaktora.

7. Recenzent nie sporządza recenzji prac, jeśli występuje między nim a Autorem konflikt interesów, wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z Autorami.

8. Recenzent nie może bez zgody Autora wykorzystać tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu.

9. Każdy tekst naukowy podczas procedury recenzenckiej jest oceniany przez minimum dwóch niezależnych recenzentów.

10. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane w numerze czasopisma, w którym teksty zostały opublikowane. Redakcja raz w roku podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej listę współpracujących recenzentów.

11. Jako recenzenta dla konkretnego tekstu Redakcja wybiera osobę, która w szczególności ma zainteresowania badawcze, dorobek naukowy i kompetencje w dziedzinie nauki, do której tekst należy.

12. Kryteria oceny tekstu w trakcie procesu recenzji są wskazane w formularzu recenzji.