Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz zobiektywizowania oceny artykułów naukowych publikowanych w naszym czasopiśmie, Redakcja czasopisma Acta Iuris Stetinensis wprowadziła kilkuetapową procedurę recenzowania. Procedurze recenzji podlegają wszystkie artykuły naukowe; z wyjątkiem recenzji książek, sprawozdań i materiałów z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń.

Ocena formalna artykułu:

• Sekretarz redakcji dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące: warunków formalnych artykułu zgodnie z Wytycznymi dla Autorów;

• jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełniony artykuł odsyłany jest do Autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów;

• po otrzymaniu artykułu redakcja przesyła Autorowi do wypełnienia oświadczenie o oryginalności tekstu, o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację tekstu w czasopiśmie.

Anonimizacja artykułu:

• Sekretarz redakcji usuwa z tekstu wszelkie informacji o tożsamości Autora/Autorów (również z właściwości pliku).

Recenzja wewnętrzna:

• Redaktor naczelny wraz z Redaktorem tematycznym dokonuje wstępnej recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki artykułu z zakresem tematycznym czasopisma oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy);

• w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, Redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji Autora;

• wybór dwóch Recenzentów zewnętrznych;

• Redaktor naczelny może skonsultować artykuł ze specjalistą z danej dziedziny, w szczególności członkiem Rady Naukowej.

Recenzja zewnętrzna:

• dwóch Recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez Autora artykułu;

• ocena artykułu oparta jest o następujące kryteria: ocena problematyki, ocena metody, ocena zawartości merytorycznej, ocena formalna; artykuły, które uzyskają mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie kwalifikują się do druku; Recenzent może podać uwagi dla Autora, propozycje korekt i uzasadnienie oceny;

• Recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do druku (w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu i rozwinięciu badań), praca nie nadaje się do druku;

• Recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu;

• w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego Recenzenta; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna artykuł zostaje odrzucony.

Przekazanie Autorowi recenzji:

• przekazanie Autorowi recenzji następuje po animizacji danych Recenzenta;

• w przypadku zalecenia przez Recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, Autor w terminie 2 tygodni dokonuje poprawy artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag Recenzenta.

Decyzja o publikacji tekstu:

• przesłanie poprawionego tekstu do Recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian;

• po akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta albo Redaktora naczelnego i Redaktora tematycznego (w przypadku gdy teksy nie był przesłany do ponownej oceny przez Recenzenta) artykuł kierowany jest do publikacji;

• tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami Recenzenta, nieustosunkowania się przez Autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta/Redaktora naczelnego i Redaktora tematycznego.

Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno Recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i Autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości Recenzentów.