Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Informacje o czasopiśmie

Acta Iuris Stetinensis (ISSN: 2083-4373, e ISSN: 2545-3181) to periodyk wydawany od roku 2011. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się od 1987 do 2010 roku kwartalnika „Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze”. Wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej (wersja pierwotna).

Czasopismo w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli prawniczej, a przede wszystkim jest polem ścierania się poglądów na aktualny, przeszły i przyszły porządek prawny.

Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska prawniczego, a także stanowić źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, jak i przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

Czasopismo obejmuje teksty z obszaru dziedziny nauk społecznych, obejmując dyscypliny naukowe: nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o polityce i administracji.

Czasopismo grupuje publikacje naukowe w kilku działach.

Dział Artykuły obejmuje naukowe z obszaru dyscypliny nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o administracji. Artykuły naukowe publikowane są w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje teksty naukowe, również w formie glos do orzeczeń lub decyzji organów stosujących prawo, zarówno z dziedziny prawa prywatnego, jak i publicznego, również z perspektywy prawa międzynarodowego.

W dziale Ze szczecińskiej wokandy znajdują się omówienia wyroków Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

W dziale Recenzje zamieszczane są recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych.

W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji i seminariów naukowych z zakresu nauk prawnych.

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego Plagiat.pl, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie.

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis znajduje się w Wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 40 pkt. zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Iuris Stetinensis to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego cztery razy w roku (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli prawniczej, a przede wszystkim jest polem ścierania się poglądów na aktualny, przeszły i przyszły porządek prawny. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska prawniczego, a także stanowić źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, jak i przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

Czasopismo obejmuje teksty z obszaru dziedziny nauk społecznych, obejmując dyscypliny naukowe: nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o polityce i administracji.

Celem czasopisma jest upowszechnianie w otwartym dostępie wyników badań naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym prowadzonych przez prawników, co stanowi platformę wymiany wiedzy i oceny funkcjonowania norm prawnych we współczesnym świecie.

Część artykułów publikowana jest w języku angielskim. Umożliwia to upowszechnienie na arenie międzynarodowej badań prowadzonych w polskich ośrodkach naukowych, jak również stwarza możliwość promocji badań autorów zagranicznych w środowisku polskim.

Streszczenia artykułów publikowane są w języku polskim i angielskim.

Obok artykułów naukowych w kwartalniku publikowane są recenzje, sprawozdania oraz omówienia orzeczeń sądów szczecińskich.

Indeksowanie w bazach

Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne - http://www.arianta.pl/

BazHum — https://bazhum.pl/

Biblioteka Nauki ICM - https://bibliotekanauki.pl/

CEEOL — Central and Eastern Europe Online Library — http://www.ceeol.com/

CEJSH — Central European Journal of Social Sciences and Humanities - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/

DOAJ - Directory of Open Access Journals - https://doaj.org/

EBSCO - https://www.ebsco.com/products/research-databases/legal-source

ERIH+ - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index

GoogleScholar - https://scholar.google.pl/

IndexCopernicus (2009-2014, 2021- ICV 92.26) - https://journals.indexcopernicus.com/

MIAR - https://miar.ub.edu/

Most Wiedzy - https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog

MS&HE (Poland), List "B", rating score 7 pts. (2015)

PBN - Polska Bibliografia Naukowa - https://pbn.nauka.gov.pl/

Polona – https://polona.pl/

Polska Bibliografia Prawnicza Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - https://e-pbp.inp.pan.pl/

System Informacji Naukowej Akademii im. Jakuba z Pardyża - http://cidn.ajp.edu.pl/