Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja

Redaktor naczelny

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-hab-wojciech-staszewski-prof-us/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4139-3475

e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej US. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2003 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawnomiędzynarodowe aspekty migracji ludności (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej praktyki traktatowej)” (KUL), a z kolei w 2016 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii pt. „Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej” (KUL). Od 2019 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.

Członek zespołu badawczego MIGRA – TEAM w ramach Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Członek Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL. Członek Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association). Członek w Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich. Członek w Towarzystwie Naukowym KUL. Członek w Komisji Prawa Morskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Zakres zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności prawa dyplomatycznego, prawa konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, polskiej praktyki traktatowej, form współpracy międzynarodowej państw oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

 

Zastępca Redaktora naczelnego

dr hab. Anna Kosińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-hab-anna-kosinska/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0915-874X

e-mail: anna.kosinska1@usz.edu.pl

Absolwentka historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Współtwórczyni zespołu badawczego MIGRA – TEAM w ramach Instytutu na rzecz Państwa Prawa, od 2015 r. do 2022 r. kierowała Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL, w ramach którego powstała seria wydawnicza „Prawo i polityka migracyjna”. Koordynator Sekcji Kliniki ds. Cudzoziemców Kliniki Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim oraz licznych projektów dedykowanych pomocy i integracji migrantów (m.in. Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie I i II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów). Autorka monografii i publikacji z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego oraz koordynator projektów NCN – obecnie „Ombudsman jako gwarant ochrony praw podstawowych migrantów”.

 

Zastępca Redaktora naczelnego / Redaktor tematyczny

dr hab. Ewa Kowalewska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/ewa-kowalewska/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8167-6579

e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zespołu Badawczego Prawa Finansowego. Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, m.in. monografii pt. „Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” oraz „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski”. Koordynator Zespołu Akademii Młodego Prawnika, opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego International Law Association.

 

Sekretarz redakcji

dr Marcin Jan Stępień (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-marcin-stepien/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0762-548X

e-mail: marcin.stepien@usz.edu.pl

Doktor nauk prawnych, członek Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego i Handlowego. Absolwent kierunku prawo oraz historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej, oraz prawa nowych technologii. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii oraz prawo mediów. Laureat I nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę naukową z własności intelektualnej w 2019 r. Dwukrotny zdobywca tytułu Rising Star w 2022 oraz 2023 r. w międzynarodowy ranking „Managing IP”, poświęconemu najlepszym kancelariom prawniczym oraz praktykom w obszarze własności intelektualnej. 

 

Sekretarz redakcji

dr Maria Wysocka-Orlik (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/maria-wysocka/

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0592-6622

e-mail: maria.wysocka-orlik@usz.edu.pl

Doktor nauk prawnych, członek Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego i Handlowego. Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa handlowego. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje prawo cywilne i prawo handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych.

  

Redaktor tematyczny

dr Agata Pyrzyńska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Webiste: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-agata-pyrzynska/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-4310

e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl

Doktor nauk prawnych, absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Zespołu Badawczego Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i wyborczego, w tym m.in. monografii pt. „Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym”. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz sekretarz Stowarzyszenia Amicus Facultatis Iuris Stetinensis. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego VOX POPULI. Szczególne miejsce w swoich badaniach naukowych poświęca problematyce polskiego prawa wyborczego, w tym funkcjonowaniu administracji wyborczej, prawnym podstawom organizacji procesu wyborczego oraz problemom związanym ze stanowieniem prawa wyborczego.

 

Redaktor tematyczny

dr Szymon Słotwiński (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/szymon-slotwinski/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9763-6747

e-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl

Doktor nauk prawnych, członek zespołu  ds. organizacji i funkcjonowania gospodarki komunalnej. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego (zwłaszcza z prawa zobowiązań), gospodarki mieniem komunalnym oraz prawa energetycznego. Zakres zainteresowań badawczych nie koncentruje się tylko na cywilnoprawnej sytuacji gminy i kształtowaniu przez nią stosunków prawnorzeczowych oraz zobowiązaniowych jako uczestnika wymiany dóbr i usług, ponieważ zainteresowany jest także nowymi technologiami, energetyką rozproszoną oraz finansowaniem społecznościowym (crowdfunding). Zwycięzca konkursu NCN Miniatura 7 na realizację zadania badawczego „Skuteczność umownego ograniczania praw właściciela do gospodarowania gruntem w doktrynie i orzecznictwie USA - kwerenda biblioteczna”.