Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Wymogi edytorskie Acta Iuris Stetinensis

Przed zgłoszeniem tekstu naukowego do czasopisma należy go przygotować zgodnie z poniższymi zasadami.

Czasopismo przyjmuje teksty, które nie przekraczają 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) i nie są krótsze niż: 10 stron w przypadku opracowań naukowych oraz 4 strony w przypadku glos.

Za złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstu naukowego i przeglądowego czasopismo nie pobiera opłat.

Autor nie przenosi na wydawcę autorskich praw majątkowych do artykułu.

Tekst złożony do Acta Iuris Stetinensis musi być dziełem oryginalnym, zawierać niepublikowane wcześniej w jakiejkolwiek wersji językowej wyniki badań naukowych, a także w żaden sposób nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

W przypadku tekstów wieloautorskich należy ujawnić wkład procentowy poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Za prawidłowość wskazanych danych odpowiada osoba składająca tekst.

Autorzy mają obowiązek poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji. W tekście należy odnotować ewentualne zewnętrzne źródło finansowania artykułu (np. grant, dofinansowanie).

Artykuł powinien być przygotowany w następującym układzie:

• Imię i nazwisko autora - wraz ze wskazaniem:

- stopnia / tytułu naukowego / tytułu zawodowego

- afiliacji (nazwa uczelni, kraj),

- adresu e-mail,

- unikalnego identyfikatora naukowca (ORCID).

• Tytuł – powinien być możliwie krótki, dokładnie wskazujący na tematykę artykułu, bez ogólnych terminów i skrótów; tytuł należy podać w języku polskim oraz w języku angielskim.

• Streszczenie przygotowane w języku artykułu – do 2.500 znaków ze spacjami; zawierające:

- tło i cel pracy,

- zastosowaną metodologię badawczą,

- główne wyniki/wnioski z badań,

- zdania należy konstruować w czasie przeszłym.

• Słowa kluczowe - do 5 znaczących dla tekstu słów/wyrażeń.

• Artykuł:

- wyraźnie wyróżnione wprowadzenie oraz wnioski,

- powoływanie w przypisach pozycji bibliograficznych musi być zgodne ze stylem, którego zasady opisane są w pliku do pobrania

- odstęp między wierszami - 1,5,

- lewy i prawy margines - 2,5 cm,

- w pracy obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń), przypisy należy sporządzić czcionką Times New Roman 10 pkt;

- dopuszczalne jest stosowanie śródtytułów.

• Bibliografia załącznikowa:

- przy zachowaniu kolejności alfabetycznej autorów cytowanych dzieł (decyduje pierwsza litera nazwiska autora),

- zawiera literaturę oraz wykorzystane źródła i orzecznictwo; Redakcja zastrzega sobie możliwość ograniczenia bibliografii załącznikowej opublikowanej wraz z artykułem tylko do

przesłanej literatury,

- wykaz cytowanych prac powinien być sporządzony w alfabecie łacińskim; w przypadku cytowania źródeł pisanych w innym alfabecie (np. cyrylica), wymagana jest transliteracja (nie transkrypcja fonetyczna),

- bibliografia powinna uwzględniać literaturę adekwatną do tematu opracowania.

• Tytuł w języku angielskim.

• Streszczenie w języku angielskim (abstract) - jeżeli językiem artykułu jest język angielski, wystarczy streszczenie na początku, do 2.500 znaków ze spacjami; konstruując streszczenie w języku angielskim należy stosować zasady analogiczne, jak w przypadku streszczenia w języku polskim.

• Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords) - do 5 znaczących dla opracowania słów/wyrażeń.

W przypadku tytułów, abstraktów i tekstów publikowanych w języku angielskim, język musi być jasny i zrozumiały dla odbiorców.

Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami (m.in. o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - plik do pobrania.

Teksty przygotowane do publikacji według powyższych wytycznych prosimy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism wnus.usz.edu.pl

Aby dokonać zgłoszenia tekstu należy przejść do logowania lub zarejestruj.

Redakcja nie rozpoczyna prac nad tekstem, który nie spełnia wskazanych powyżej wymagań.

Prawa autorskie

Mając na względzie wymagania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, teksty naukowe, które autorzy kierują do publikacji w Acta Iuris Stetinensis powinny powstawać w niezależnym procesie twórczym i nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.

Oryginalność tekstów naukowych, kierowanych do Acta Iuris Stetinensis, autorzy stwierdzają w oświadczaniu zawartym w kwestionariuszu osobowym przesyłanym przy zgłaszaniu tekstu (kwestionariusz osobowy), a także w treści umowy licencyjnej podpisywanej z autorami (umowa licencyjna).  

Na podstawie zawieranych umów licencyjnych z autorami, tekstów które zostały przyjęte do publikacji, autorzy udzielają niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Umowa licencyjna obejmuje zezwolenia autor na przesyłanie metadanych tekstu naukowego oraz samego tekstu do baz danych indeksujących czasopisma.

Teksty, które zostały opublikowane w Acta Iuris Stetinensis, jednocześnie udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa — Na tych samych warunkach (CC BY-SA).