Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rada Naukowa

Rada Naukowa

 

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej

(Uniwersytet Szczeciński)

ORCID: 0000-0003-0793-9937

 

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

(Uniwersytet Zielonogórski)

ORCID: 0000-0002-6579-9656

 

prof. zw. dr hab. Roman Hauser

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ORCID: 0000-0003-4331-1418

 

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ORCID: 0000-0001-9073-4371

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

(Uniwersytet Łódzki)

ORCID: 0000-0003-4724-1015

 

prof. dr hab. Mirosław Nazar

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ORCID: 0000-0002-6264-3453

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

 (Uniwersytet Szczeciński)

ORCID: 0000-0003-1675-933X

 

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 ORCID: 0000-0001-7905-1174

 

prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki

(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 ORCID: 0000-0001-8602-7594

 

dr hab. Vytautas Nekrošius, prof. US

(Uniwersytet Szczeciński)

 ORCID: 0000-0002-0869-8840

 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

(Uniwersytet Zielonogórski)

 ORCID: 0000-0001-5936-9038

 

Sędzia SA Beata Górska

(Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

(Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie)

 

Sędzia WSA Arkadiusz Windak

(Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przewodniczący II Wydziału)

 

Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law

(University of Catania)

ORCID: 0000-0001-6095-6424

 

Ashok R. Patil, prof. dr L.L.M., Ph.D.

(National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA)

ORCID: 0000-0003-2413-1825

 

Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured

(Kiev National University, Ukraine)

 

Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor

(China University of Political Science and Law)

ORCID: 0000-0001-5797-5683

 

dr John Sorabji

(University College London)

 

José García-Añón, PhD in Law, Full Professor

(School of Law, University of València, Spain)

  ORCID: 0000-0002-9090-9888

 

Masahiko Omura, Doctor of Law, Professor

(Chuo University Law School, Tokyo, Japan)

 

Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department 

(Rio de Janeiro Judicial School, Brazil)

 ORCID: 0000-0003-2001-8219

 

Jayesh Rathod, Professor of Law

(American University Washington College of Law)

 

Rett R. Ludwikowski, Professor of Law, Ph.D.

(Columbus School of Law, The Catholic University of America)

ORCID: 0000-0001-7457-3096

 

prof. dr. Frieder Dünkel

(Universität Greifswald)

 

Prof. Emilio Castorina

(University of Catania)

ORCID: 0000-0002-5805-2140

 

dr. Lorenzo Squintani

(University of Groningen, Netherlands) 

 ORCID: 0000-0003-4480-4150

 

Assoc. Prof. Goran Šimić PhD

(University VITEZ, Bosnia and Herzegovina)

ORCID: 0000-0002-5339-1143

Partnerzy

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Wojewódzki Sądu Administracyjny w Szczecinie

Redakcja

Redaktor naczelny

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-hab-wojciech-staszewski-prof-us/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4139-3475

e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej US. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2003 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawnomiędzynarodowe aspekty migracji ludności (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej praktyki traktatowej)” (KUL), a z kolei w 2016 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie monografii pt. „Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej” (KUL). Od 2019 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL.

Członek zespołu badawczego MIGRA – TEAM w ramach Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Członek Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL. Członek Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association). Członek w Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich. Członek w Towarzystwie Naukowym KUL. Członek w Komisji Prawa Morskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Zakres zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności prawa dyplomatycznego, prawa konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, polskiej praktyki traktatowej, form współpracy międzynarodowej państw oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

 

Zastępca Redaktora naczelnego

dr hab. Anna Kosińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/dr-hab-anna-kosinska/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0915-874X

e-mail: anna.kosinska1@usz.edu.pl

Absolwentka historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Współtwórczyni zespołu badawczego MIGRA – TEAM w ramach Instytutu na rzecz Państwa Prawa, od 2015 r. do 2022 r. kierowała Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL, w ramach którego powstała seria wydawnicza „Prawo i polityka migracyjna”. Koordynator Sekcji Kliniki ds. Cudzoziemców Kliniki Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim oraz licznych projektów dedykowanych pomocy i integracji migrantów (m.in. Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie I i II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów). Autorka monografii i publikacji z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego oraz koordynator projektów NCN – obecnie „Ombudsman jako gwarant ochrony praw podstawowych migrantów”.

 

Zastępca Redaktora naczelnego

dr Ewa Kowalewska (Uniwersytet Szczeciński)

Website: https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/ewa-kowalewska/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8167-6579

e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zespołu Badawczego Prawa Finansowego. Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, m.in. monografii pt. „Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” oraz „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski”. Koordynator Zespołu Akademii Młodego Prawnika, opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego International Law Association.

 

Sekretarz redakcji

mgr Maria Wysocka-Orlik (Uniwersytet Szczeciński)

dr Marcin Stępień (Uniwersytet Szczeciński)

 

Redaktorzy tematyczni

dr Agata Pyrzyńska (Uniwersytet Szczeciński)

dr Szymon Słotwiński (Uniwersytet Szczeciński)

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego