Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Cele i zakres czasopisma

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis (ISSN 2083-4373, eISSN: 2545-3181, DOI: 10.18276/ais) to kwartalne, akademickie czasopismo o otwartym dostępie wydawane przez Uniwersytet Szczeciński. Wydawane jest od 1987 r., do 2010 r. pod nazwą „Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze”. Wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej (wersja pierwotna).

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli prawniczej, a przede wszystkim jest polem ścierania się poglądów na aktualny, przeszły i przyszły porządek prawny. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska prawniczego, a także stanowić źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, jak i przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków.

Czasopismo obejmuje teksty z obszaru dziedziny nauk społecznych, obejmując dyscypliny naukowe: nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o administracji.  

Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje teksty naukowe, również w formie glos do orzeczeń lub decyzji organów stosujących prawo, zarówno z dziedziny prawa prywatnego, jak i publicznego, również z perspektywy prawa międzynarodowego.

Kwartalnik zawiera także recenzje książek, sprawozdania i materiały z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń z życia środowiska prawniczego.

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis znajduje się w Wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 100 pkt – zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

                                                         

 

 

 

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis jest indeksowane w następujących bazach danych:

BazHum — http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/

CEEOL — Central and Eastern Europe Online Library — http://www.ceeol.com/

CEJSH — Central European Journal of SocialSciences and Humanities - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/

DOAJ - Directory of Open Access Journals - https://doaj.org/ 

ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index 

IndexCopernicus (2009-2014, 2021- ICV 92.26) - https://journals.indexcopernicus.com/

PBN - Polska Bibliografia Naukowa - https://pbn.nauka.gov.pl/

Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne - http://www.arianta.pl/

GoogleScholar - https://scholar.google.pl/

MS&HE (Poland), List "B", rating score 7 pts. (2015)

MIAR - https://miar.ub.edu/

 

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim i angielskim.

Złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstów naukowych i przeglądowych w czasopiśmie jest bezpłatne.