Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Mariusz Czyżak
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń cyberprzestępczość społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (665-674)

Abstrakt

Cyberprzestępczość obejmuje „tradycyjne” czyny zabronione podejmowane w cyberprzestrzeni oraz przestępstwa, których istotą jest wykorzystanie technologii informatycznych. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego mierzony jest m.in. wzrostem liczby użytkowników Internetu i użytkowanych urządzeń informatycznych. Naturalną konsekwencją tego rozwoju jest zatem wzrost skali zjawiska przestępczości mającej miejsce w cyberprzestrzeni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych (2013), Warszawa, http://www.fdn.pl.
2.Cyberprzestępczość, http://www.policja.pl.
3.Global Digital Statistics 2014, http://wearesocial.net.
4.Hofmokl J. (2009), Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa.
5.Kańciak A. (2013), Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 8.
6.Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów KOM(2007)267 wydany w Brukseli w dniu 22 maja 2007 r. dotyczący ogól-nej strategii zwalczania cyberprzestępczości, http://eur-lex.europa.eu.
7.Konwencja o cyberprzestępczości, Budapeszt, 23 listopada 2001 r., http://nowetechnologie.umk.pl.
8.Luterek M. (2010), e-Government. Systemy informacji publicznej, Warszawa.
9.Mikołajczyk G., Do 2020 roku 50 mld urządzeń na świecie będzie podłączonych do Internetu. To pole do działań dla cyberprzestępców, 13 października 2014 r., http://www.biznes.newseria.pl.
10.Norton Cybercrime Report (2013).
11.Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Kato-wice.
12.Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 25 czerwca 2013 r.
13.Rajnovic D., Cyberspace – what is it?, http://blogs.cisco.com.
14.Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2013, www.cert.gov.pl
15.Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku. Raport z badania klientów indywidualnych, grudzień 2014, http://www.uke.gov.pl.
16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Na-czelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 156, poz. 1301, z późn. zm.).
17.Wasilewski J. (2013), Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 9.
18.445 mld dolarów strat z powodu cyberprzestępczości, 21 czerwca 2014 r., http://www.ekonomia.rp.pl.