Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Procedura recenzji

Etap 1

Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego zeszytów) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką zeszytów oraz spełnienia wymogów formalnych (objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). Pozytywna ocena skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.

Etap 2

Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzentem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego; recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości); recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej).

Etap 3

W razie otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca.