Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Zasady wydawnicze

1. Wymogi redakcyjne

Artykuł powinien posiadać:

Streszczenie w języku polskim (max 0,5 stronicy)
Słowa kluczowe (3-5) w języku polskim
Przypisany(e) kod(y) JEL dostępne pod adresem https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#L
Wstęp z wyraźnie określonym celem artykułu
Wydzielone części artykułu
Podsumowanie
Literaturę (styl APA)
Streszczenie w języku obcym ze zwrotem "Translated by..." (max 0,5 stronicy)
Słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim
Objętość artykułu (10-13 stron)
Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.
W lewym górnym rogu należy wpisać imię i nazwisko autora (autorów), stopień / tytuł naukowy oraz reprezentowaną uczelnię lub instytucję.
Na końcu artykułu należy umieścić - przetłumaczone na język angielski: "tytuł artykułu i jego krótkie streszczenie" (max 0,5 stronicy)oraz podać nazwisko autora tłumaczenia (nawet jeśli jest nim autor artykułu, trzeba wyraźnie to zaznaczyć)
Przypisy źródłowe - styl APA.

 

2. Wymogi techniczne dla tekstu :

Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

 •  czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
 •  ponumerowane strony
 •  WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)
 •  proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików
 • tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek 
  • niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.
  • wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm
  • minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt
 • wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)
  • wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy
 • zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście
  • każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM
  • fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF
 • elementy graficzne w skali szarości
  • z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie żródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

Materiały przekazane do Wydawnictwa to:

 • plik w programie Microsoft Office Word
 • ten sam plik w formacie PDF
 • pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów