Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM

Autorzy: Kesra Nermend
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Mariusz Borawski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

Shivan Fate
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Słowa kluczowe: ubóstwo metoda VMCM
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (83-95)
Klasyfikacja JEL: I30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki pomiaru poziomu ubóstwa. Zaprezentowano w nim wyniki badania ubóstwa przeprowadzone z wykorzystaniem metody VMCM (ang. Vector Measure Construction Method). Metoda ta wykorzystuje własności rachunku wektorowego i konstruowana jest na podstawie definicji iloczynu skalarnego, co upraszcza procedurę wyliczania miary dynamiki ubóstwa. Badania zostały wykonane dla horyzontu czasowego 2010–2014 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo w artykule przedstawiono istotę metody VMCM oraz system informatyczny ułatwiający jej stosowanie w badaniach dynamiki ubóstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borawski, M. (2007). Rachunek wektorowy w przetwarzaniu obrazów. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.
2.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2014). Diagnoza społeczna 2013 – warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
3.Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.
4.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Biblioteka ekonometryczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Nermend, K., Łatuszyńska, M., Borawski, M., Borawska, A. (2015). Metodologia badania ubóstwa w województwie zachodniopomorskim. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
6.Nermend, K. (2008a). Problem obiektów nietypowych w badaniach taksonomicznych. Metody Informatyki Stosowanej, 13 (1), 105–111.
7.Nermend, K. (2009). Vector Calculus in Regional Development Analysis. Comparative Regional Analysis Using the Example of Poland. Berlin–Heidelberg: Springer.
8.Nermend, K. (2008b). Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego. Przegląd Statystyczny, 55 (3), 10–21.
9.Nermend, K. (2012). Method for examining the variability of socio-economic objects quoting the example of Baltic Sea countries. Actual Problems of Economics Scientific Economics Journal, 2 (5), 201–211.
10.Nermend, K., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych. Przegląd Statystyczny, 60 (1), 85–100.
11.Nermend, K. (2008c). Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Nermend, K. (2007). Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR). Polish Journal of Environmental Studies, 16 (4A), 195–198.
13.Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społecznej i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Pollok, A. (2002). Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXIV (4), 149–171.