Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

4 (3-6) --- Więcej
1.

Wstęp

2 (7-8) Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek Więcej
2.

Metodologia oceny credit ratingów

13 (11-23) Patrycja Chodnicka-Jaworska Więcej
3.

Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich

10 (25-34) Aleksander Jakimowicz Więcej
4.

Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych – objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju

15 (35-49) Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz Popławski Więcej
5.

Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa

14 (51-64) Małgorzata Łatuszyńska, Shivan Fate Więcej
6.

Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej

18 (65-82) Danuta Miłaszewicz Więcej
7.

Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM

13 (83-95) Kesra Nermend, Małgorzata Łatuszyńska, Mariusz Borawski, Shivan Fate Więcej
8.

Wykorzystanie modelu CGE w pomiarze rzeczywistości gospodarczej na wybranych przykładach

11 (97-107) Jan Polaszczyk Więcej
9.

Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego

13 (109-121) Piotr Szczepański, Michał Fiedler, Adam Zydroń Więcej
10.

Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)

11 (125-135) Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa Więcej
11.

Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich

12 (137-148) Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa Więcej
12.

Konkurencyjność eksportu Białorusi na tle uwarunkowań gospodarczych

12 (149-160) Sergiusz Bojarczyk Więcej
13.

Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy – przykład łódzkich urzędów pracy

10 (161-170) Eugeniusz Brzuska Więcej
14.

Krzywe Phillipsa w krajach Grupy Wyszehradzkiej

12 (171-182) Tomasz Grabia Więcej
15.

Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej

11 (183-193) Marek Grzybowski Więcej
16.

Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych

11 (195-205) Michał Igielski Więcej
17.

Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej

13 (207-219) Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański Więcej
18.

Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce

12 (221-232) Aleksander Jakimowicz, Daniel Rzeczkowski Więcej
19.

Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015

13 (233-245) Marek Kiczek Więcej
20.

Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce

10 (247-256) Lidia Kłos Więcej
21.

Przygotowanie przetworów z warzyw jako przejaw racjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych

14 (257-270) Renata Korzeniowska-Ginter Więcej
22.

Changes in work culture in one-generation companies in the it sector


(Przekształcenia kultury pracy w przedsiębiorstwach jednogeneracyjnych sektora IT)
10 (271-280) Grażyna Krzyminiewska Więcej
23.

Na czym polega decentralizacja w polityce rynku pracy?

11 (281-291) Iwona Kukulak-Dolata Więcej
24.

Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego

13 (293-305) Wiesława Lizińska Więcej
25.

Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regionalne

12 (307-318) Mariusz Nyk Więcej
26.

Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce

10 (319-328) Jolanta Pakulska, Małgorzata Rutkowska Więcej
27.

Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej

16 (329-344) Alina Piątyszek-Pych Więcej
28.

Notifications to food from European Union countries in the rasff


(Powiadomienia wobec żywności z krajów Unii Europejskiej w systemie RASFF)
14 (345-358) Marcin Pigłowski Więcej
29.

Współczesna mobilność – preferencje pasażerów portu lotniczego w Gdańsku

11 (359-369) Adam Przybyłowski Więcej
30.

Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych

10 (371-380) Beata Skubiak Więcej
31.

Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

13 (381-393) Piotr Sołtyk Więcej
32.

Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim

11 (395-405) Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Karolina Kraczkowska Więcej
33.

Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia

11 (407-417) Artur Stec Więcej
34.

Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE

14 (419-432) Anna Szymczak Więcej
35.

Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza

12 (433-444) Grażyna Węgrzyn, Danuta Miłaszewicz Więcej
36.

Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland


(Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez konsumentów z poszczególnych regionów Polski)
12 (445-456) Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka Więcej
37.

The attitude of polish society living in rural and urban areas towards renewable energy sources


(Stosunek społeczństwa polskiego zamieszkującego tereny wiejskie i miejskie do odnawialnych źródeł energii)
13 (457-469) Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka Więcej
38.

Analiza regulacji branży hazardowej na przykładzie zakładów wzajemnych w wybranych krajach UE: znaczenie dla gospodarki

12 (471-482) Pavel Zhebrouski Więcej
39.

Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową

9 (483-491) Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Mateusz Iwiński Więcej
40.

Recenzja książki: Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

5 (495-499) Grażyna Wolska Więcej