Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej

Autorzy: Alina Piątyszek-Pych
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Słowa kluczowe: klastry motoryzacyjne specjalne strefy ekonomiczne specjalizacja branżowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (329-344)
Klasyfikacja JEL: H21 H32 L14 R12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju klastra (grona) motoryzacyjnego w województwie dolnośląskim na obszarach oddziaływania wałbrzyskiej i legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). W artykule przyjęto hipotezę o istnieniu potencjału dla rozwoju klastra automotive oraz o istotnej roli stref w rozwoju sektora motoryzacyjnego w regionie Dolnego Śląska. W celu zweryfikowania hipotezy wykorzystano metodę analizy dokumentów, danych GUS i pozyskanych od spółek zarządzających oraz pomocniczo metodę wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami podmiotów dysponujących mieniem stref. W pierwszej części artykułu wyjaśniono istotę koncepcji gron i specjalnych stref ekonomicznych. Następnie przedstawiono historię i obecną sytuację sektora motoryzacyjnego w regionie dolnośląskim oraz zaprezentowano efekty funkcjonowania wybranych stref. W zakończeniu przedstawiono wnioski na temat istnienia warunków dla rozwoju klastra motoryzacyjnego w analizowanym regionie oraz roli SSE w procesie rozwoju skupisk przedsiębiorstw branży automotive.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambukita, E. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stymulatorem rozwoju regionalnego. W: B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. Tom 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 530, Ekonomiczne Problemy Usług, 31, 11–19.
2.Bazydło, A., Smętkowski, M. (2000). Specjalne strefy ekonomiczne – światowe zróżnicowanie instrumentu. W: E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty (s. 17–55). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
3.Buzek, J. (red.). (2007). Jak zostać regionem wiedzy i innowacji. Warszawa: Wydawnictwo TWIGGER.
4.Ceglie, G., Clara, M., Dini, M. (1999). SME cluster and network development in developing countries: The experience of UNIDO. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
5.Den Hertog, P., Maltha, S., Brouwer, E. (2001). Innovation in an Adolescent Cluster: The Dutch Multimedia Cluster. W: Innovative clusters – drivers of national innovation systems (s. 133–154). Paris: OECD.
6.European Trend Chart on Innovation, Thematic Report: Cluster Policies, Covering period up to March (2003). Brussels: European Commission Enterprise Directorate-General.
7.Final report of the expert group on enterprise clusters and networks (2003). Brussels: European Commission Enterprise Directorate-General.
8.http://lsse.eu/nasi-inwestorzy (04.05.2017).
9.https://invest-park.com.pl/ (04.05.2017).
10.Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2015 roku (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
11.Jacob, D., De Man, A. (1996). Clusters Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach. Technology Analysis & Strategic Management, 8, (4), 425–438.
12.Lis, A., Lis, A. (2011). Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce. W: J. Pietrucha (red.), Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych (s. 41–50). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
13.Lis, A., Lis, A. (2013). Tożsamość struktur klastrowych – rozważania teoretyczne i praktyczne implementacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), 26–44.
14.Lizińska, W., Kisiel, R. (2008). Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
15.Maskell, P., Lorenzen, M. (2003). The Cluster as Market Organization. Danish Research Unit on Industrial Dynamics Working Paper, 03-14.
16.Pasieczny, J. (2006). Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów. W: E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego (s. 89–95). Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej,.
17.Porter, M. (1998).On competition. Boston: Harvard Business Press.
18.Porter, M.E. (2000). Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, 14 (1), 15–34.
19.Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
20.Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego (2016). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
21.Romanowska, M. (2004). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
22.Rosenfeld, S.A. (1997). Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. European Planning Studies, 5 (1), 3–21.
23.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548).
24.Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (2016). Warszawa: Colliers International.
25.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
26.Szultka, S. (red.). (2004). Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
27.Ustawa z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2015 poz. 282).
28.Waits, M. (2000). The Added Value of the Industry Cluster Approach to Economic Analysis. Economic Development Quarterly, 14 (1), 35–50.
29.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.