Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim

Autorzy: Piotr Stachowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Karolina Kraczkowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: melioracje wodne utrzymanie wód koszty utrzymania
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (395-405)
Klasyfikacja JEL: Q15 Q51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prace melioracji wodnych, szczególnie związane z ich utrzymaniem, niezbędne są wszędzie tam, gdzie ich brak może spowodować zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz dla życia i mienia człowieka. W artykule przedstawiono ocenę kosztów prac utrzymaniowych, prowadzonych na ciekach naturalnych uregulowanych i nieuregulowanych w latach 2010–2016 w powiecie poznańskim. W analizowanych latach nakłady na roboty na ciekach i budowlach wodno-melioracyjnych wynosiły średnio 1 214 800 zł rocznie, co w przeliczeniu na 1 km cieku wyniosło około 3583 zł rocznie. Koszty na utrzymanie cieków po powodzi w roku 2010 były dwukrotnie większe i wynosiły 6129 zł na 1 km cieku. Otrzymane ze środków publicznych kwoty na utrzymanie i bieżącą eksploatację pokrywały zaledwie 5,5% ich rocznego zapotrzebowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruszewska, I., Eymontt, A., Wierzbicki, K. (2013). Obecny stan infrastruktury technicznej melioracyjnej i kierunki jego rozwoju. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3 (81), 137–148.
2.Dąbkowski, Sz.L., Jędryka, E., Szymczuk, P. (2013). Problemy utrzymania wód istotnych dla rolnictwa. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 1, 4–11.
3.Dąbkowski, Sz.L., Kula, A., Szymczuk, P. (2016). Koszty prac utrzymaniowych wód (cieków naturalnych) istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w latach 2009–2014. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, 192–199.
4.Liberacki, D., Olejniczak, M. (2013). Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 930–943.
5.Manteuffel Szoege, H. (2002). Elementy ekonomiki gospodarowania wodą w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
6.Rutkowski, J., Bykowski, J., Pawłowski, T., Przybyła, Cz., Szychta, M. (2012a). Założenia technologiczne wielozadaniowej maszyny nowej generacji do konserwacji i odbudowy rowów i kanałów melioracyjnych. Część I. Osprzęt do usuwania roślinności. Wiadomości
7.Melioracyjne i Łąkarskie, 1, 33–38.
8.Rutkowski, J., Bykowski, J., Pawłowski, T., Przybyła, Cz., Szychta, M. (2012b). Założenia technologiczne wielozadaniowej maszyny nowej generacji do konserwacji i odbudowy rowów i kanałów melioracyjnych. Część II. Osprzęt do robót ziemnych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2, 96–99.
9.Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, ze zm.).