Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego

Autorzy: Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Michał Fiedler
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: aglomeracja poznańska samorząd lokalny zrównoważony rozwój planowanie przestrzenne
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (109-121)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Realizacja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju stanowi obecnie istotne wyzwanie dla władz samorządów lokalnych. Najważniejszą cechą wspólną badanych jednostek jest bezpośrednie sąsiedztwo ośrodka aglomeracji – Poznania. Przedmiotowe gminy podlegają bardzo dynamicznym procesom transformacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W warunkach silnej suburbanizacji i presji na środowisko naturalne prawdziwym wyzwaniem pozostaje skuteczna realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju. W artykule dokonano, na podstawie przyjętych kryteriów, oceny stopnia zrównoważenia rozwoju gmin wiejskich aglomeracji poznańskiej. Uzyskane wyniki, mimo zróżnicowania badanych jednostek, pozwalają na klasyfikację gmin ze względu na poziom zrównoważenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
2.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
3.Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
4.Łuczak, A., Wysocki, F. (2005). Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo AR w Poznaniu.
5.Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: KPZK PAN.
6.Prusak, A., Strojny, J., Stefanow, P. (2014). Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty – kluczowe pojęcia i literatura. Humanities and Social Sciences. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
7.Przybyła, Z. (2014). Rozwój zrównoważony jako koncepcja dynamiczna kształtowania przestrzeni gospodarczej, W: J. Potocki, J. Ładysz (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (s. 257–260). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Nowy York: McGraw Hill International.
9.Szczepański, P., Zydroń, A., Zbierska, A. (2014). Ocena zrównoważenia społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości. Studia i Prace WNEiZ US, 37 (3).
10.Zbierska, A. (2015). Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy. Studia i Prace WNEiZ US, 40 (2).
11.Zielińska, A. (2015). Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych. Studia i Prace WNEiZ US, 40 (2).
12.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).