Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy – przykład łódzkich urzędów pracy

Autorzy: Eugeniusz Brzuska
Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Łodzi
Słowa kluczowe: pomoc publiczna fundusze unijne instytucje publiczne sektor MŚP
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (161-170)
Klasyfikacja JEL: E66
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor MŚP jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. W okresie programowym 2007–2013 została udzielona na rzecz polskich przedsiębiorstw, w tym także sektora MŚP, pomoc publiczna w znacznej wysokości, w tym w ramach funduszy unijnych. Pomoc tę przekazywały instytucje regionalne i krajowe, w tym także urzędy pracy. Od 2015 roku nastąpiły podsumowania przekazanej pomocy publicznej, z których wynika, że pomoc ta została przekazana lege artis, zgodnie z procedurą. Natomiast z przedstawionych podsumowań nie wynika stwierdzenie, czy pomoc ta przyniosła trwałe, długofalowe efekty dla przedsiębiorstw, którym została udzielona. W artykule przedstawiono definicję pomocy publicznej, jej rodzaje i wielkości jej udzielania, w tym przez urzędy pracy sektorowi MŚP ze środków unijnych. Natomiast problem efektywności jej udzielenia jest postawiony jako otwarte pytanie badawcze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dokumentacja projektów Wspieramy Twoją aktywność oraz Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91.
2.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, s. 12. Pobrano z: www.rpo.lodzkie.pl (10.05.2017).
3.Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, s. 2. Pobrano z: www.pokl.gov.pl (3.06.2017).
4.Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 r. Pobrano z: www.uokik.gov.pl (15.05.2017).
5.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 r., s. 9. Pobrano z: www.uokik.gov.pl (5.06.2017).
6.Stan wdrażania działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pobrano z: www.wup.kielce.pl (28.05.2017).
7.Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06. 2016.