Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich

Autorzy: Anetta Barska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Janina Jędrzejczak-Gas
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Joanna Wyrwa
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: rynek pracy obszar funkcjonalny niedobór kadr
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (137-148)
Klasyfikacja JEL: J20 J10 J60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szybki postęp i dyfuzja nowych rozwiązań technologicznych przyczyniają się do zmian jakościowych i ilościowych popytu na kadry. Jednak dostępne dane wskazują, że bardzo często podaż siły roboczej nie jest dostosowana do rzeczywistych potrzeb rynku. Mimo istniejącego bezrobocia w niektórych regionach trudno jest znaleźć osoby o odpowiednich kwalifikacjach gotowe podjąć pracę. Na sytuację na rynku pracy niekorzystnie wpływają również obserwowane przemiany demograficzne oraz zbyt słabe powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku. Celem artykułu jest ocena sytuacji na rynku pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich. Artykuł jest wynikiem doświadczeń wynikających z prac w zespole ds. opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy dla tego obszaru. Wykorzystano w nim zarówno dane pierwotne, jak i wtórne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bański, J. (red.). (2016). Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IGiPZ PAN.
2.Barska, A., Barski, R., Jędrzejczak-Gas, J. (2015). Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich. Czerwieńsk: Urząd Gminy. Pobrane z: www.czerwiensk.pl (24.03.2017).
3.Barska, A., Jędrzejczak-Gas, J. (2016). The concept for the development of a functional area illustrated by the case of the Functional Area of the Oder Communes. Economics and Management, 8 (3), 25–34. DOI: 10.1515/emj-2016-0021.
4.Blanchard, O., Johnson, D.R. (2012). Macroeconimics. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
5.Bogaj, A. (2000). Kształcenie ogólne. Między tradycją a nowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
6.Dach, Z. (2008). Przemiany współczesnych rynków pracy. Zeszyty Naukowe PTE, 6, 249–263.
7.Górniak, J. (red.). (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Bilans kapitału ludzkiego. Warszawa: PARP.
8.Grycuk, A. (2013). Najważniejsze tendencje na rynku pracy w krajach rozwiniętych. Studia BAS, 4 (36), 9–25.
9.Hinton, P.R., McMurray, I., Brownlow, C. (2014). SPSS explained. New York: Routledge.
10.Juchnowicz, M. (2012). Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia. W: D. Kotlorz, A. Rączaszek (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 115, 25–32.
11.Kocór, M., Strzebońska, A. (2014). Zapotrzebowanie na pracowników. Warszawa: PARP.
12.Kopycińska, D. (red.). (2003). Kapitał ludzki w gospodarce. Szczecin: PTE.
13.Matejuk, M. (2010). Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw. W: A. Kaleta, A. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Prace Naukowe UE, 116, 243–254.
14.Sloman, J. (2006). Economics. Biboa: Prentice Hall.
15.Smolarek, M, Dzieńdziora, J. (2014). Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 79–90.