Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Słowa kluczowe: paradygmat ekonomii racjonalność ekonomia behawioralna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:18 (65-82)
Klasyfikacja JEL: A12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna ekonomia coraz bardziej otwiera się na dokonania niektórych pobocznych nurtów rozważań ekonomicznych, włączając je do swoich rozważań. Widoczne jest to szczególnie w przypadku ekonomii behawioralnej, która przez niektórych ekonomistów traktowana jest nawet jako element głównego nurtu ekonomii. Celem prowadzonych w artykule rozważań jest analiza zmiany paradygmatu oraz metody badań tradycyjnej ekonomii, a także syntetyczne wskazanie znaczenia ekonomii behawioralnej (i jej subdyscyplin) w tym względzie. Rozważania zostały oparte na przeglądzie literatury przedmiotu. Realizacja tak postawionego celu wymaga na początku zwięzłego przedstawienia podstawowych założeń i metody tradycyjnej ekonomii. Następnie skupiono się na najważniejszych obszarach wkładu ekonomii behawioralnej we współczesną ekonomię.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altman, M. (red.) (2006). Handbook of Contemporary Behavioral Economics: Foundations and Developments. New York: Armonk.
2.Angner, E., Loewenstein, G. (2012). Behavioral economics. W: U. Mäki (red.), Handbook of Philosophy of Science: Philosophy of Economic (s. 641–690). Amsterdam: Elsevier.
3.Arnsparger, C., Varoufakis, Y. (2008). What Is Neoclassical Economics? The three axioms responsible for its theoretical oeuvre, practical irrelevance and, thus, discursive power. Panoeconomicus, 1, 5–18.
4.Backhouse, R.E., Medema, S.G. (2009). Defining Economics: The Long Road To Acceptance of The Robbins Definition. Economica 76, 805–820, DOI: 10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x.
5.Barros, G. (2010). Herbert A. Simon and the Concept of Rationality: Boundaries and Procedures. Brazilian Journal of Political Economy, 30, 3 (119), 455–472.
6.Bossaerts, P., Murawski, C. (2015). From behavioural economics to neuroeconomics to decision neuroscience: the ascent of biology in research on human decision making. Current Opinion in Behavioral Sciences, 5, 37–42.
7.Bunge, M. (1998). Social Science under Debate. A philosophical Perspective. Toronto: University of Toronto Press.
8.Camerer, C.F. (2007). Neuroeconomics: Using Neuroscience to Make Economic Predictions. The Economic Journal, 117, C26–C42.
9.Cedrini, M., Fontana, M. (2015). Mainstreaming. Reflections on The Origins and Fate of Mainstream Pluralism. CESMEP Working Paper 1.
10.Evans, J.St., Evans, B.T. (2010). Thinking Twice: Two minds in one brain. Oxford: Oxford University Press.
11.Frantz, R. (2013). Frederick Hayek’s behavioral economics in historical context. W: R. Frantz, R. Leeson (red.), Behavioral Economics and Hayek (s. 1–34). New York: Palgrave Macmillan.
12.Frederick, S. (2002). Automated Choice Heurisitcs. W: T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (s. 666–677). Cambridge: Cambridge University Press.
13.Gigerenzer, G. (2015). Simply Rational: Decision Making in the Real World. New York: Oxfort University Press.
14.Guala, F. (2008). Experimentation in Economics. W: U. Mäki (red.), Handbook of the Philosophy of Science (s. 597–640). Amsterdam: Elsevier. Pobrano z: http://users.unimi.it/guala/Handbook%20Elsevier3.pdf (29.06.2017).
15.Hosseini, H., Katona, G. (2011). A founding father of old behavioral economics. The Journal of Socio-Economics, 40 (6), 977–984.
16.Jackson, W.A. (2013). The desocialising of economic theory. International Journal of Social Economics, 40 (9), 809–825.
17.Kahneman, D. (2002). Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice, Prize Lecture. Pobrane z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf (15.05.2017).
18.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
19.Lazear, E.P. (2000). Economic Imperialism. Quarterly Journal of Economics, 115 (1), 99–146.
20.Lypsey, R.G., (2009). Some Legacies of Robbins’ An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Economica, 76, 845–856.
21.Mäki, U. (2013). Scientific Imperialism: Difficulties in Definition, Identification, and Assessment. International Studies in the Philosophy of Science, 27 (3), 325–339.
22.Mearman, A. (2007) Teaching heterodox economics concepts. The Handbook for Economics Lecturers, Economics Network, s. 4. Pobrane z: https://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook/printable/heterodox.pdf (11.06.2017).
23.Miłaszewicz, D. (2016). Origins of Experimental Economics. W: K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings In Business and Economics (s. 15–26). Cham: Springer International Publishing.
24.Milonakis, D., Fine, B. (2009). From Political Economy To Economics. Method, The Social and The Historical in The Evolution of Economic Theory. New York: Routledg. Pobrane z: http://pauladaunt.com/books/From_Political_Economy_to_Freakonomics.pdf (18.05.2017).
25.Mohr, P.N.C., Li, S.-Ch., Heekeren, H.R. (2010). Neuroeconomics and aging: Neuromodulation of economic decision making in old age. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34, 678–688.
26.Orrell, D. (2010). Economyths: Ten Ways Economics Gets It Wrong. London: Icon Books.
27.Polowczyk, J. (2010). Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha. Ekonomista, 4, 493–522.
28.Robbins, L.Ch. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Macmillan, London. Pobrane z: https://mises.org/system/tdf/Essay%20on%20the%20Nature%20and%20Significance%20of%20Economic%20Science_2.pdf?file=1&type=document (20.06.2017).
29.Rothschild, K.W. (2008). Economic Imperialism. Analyse & Kritik, 30, 723–733.
30.Sent, E.M., (2005). Simplifying Herbert Simon. History of Political Economy, 37 (2), 227–232.
31.Sharp, C., Monterosso, J., Montague, P.R. (2012). Neuroeconomics: A Bridge for Translational Research. Biological Psychiatry, 72, 87–92.
32.Simon, H.A. (1972). Theories of Bounded Rationality. W: C.B. McGuire, R. Radner (red.), Decision and Organization (s. 161–173). Nord Holand Publishing Company. Pobrane z: http://innovbfa.viabloga.com/files/Herbert_Simon___theories_of_bounded_rationality___1972 pdf (14.06.2017).
33.Simon, H.A. (1976). From Substantive to Procedural Rationality. W: S.J. Latsis (red.), Methods and Appraisal in Economics (129–148). Cambridge: Cambridge University Press.
34.Simon, H.A. (1978). Rational Decision-making in Business Organizations. Nobel Memorial Lecture, 8 December, s. 361. Pobrane z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/simon-lecture.pdf (23.06.2017).
35.Simon, H.A. (1990). Invariants of Human Behaviour. Annual Review of Psychology, 41, 1–19. Pobrane z: http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.41.020190.000245 (24.06.2017).
36.Simon, H.A. (2007). Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
37.Sloman, S.A. (2002). Two systems of reasoning. W: T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (s. 379–397). New York: Cambridge University Press.
38.Smith, V.L. (2005). Behavioral economics research and the foundations of economics. Journal of Socio-Economics, 34, 135–150.
39.Smith, V.L. (2013). Racjonalność w ekonomii. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
40.Sugden, R. (2009). Can Economics be Founded on Indisputable Facts of Experience? Lionel Robbins and the Pioneers of Neoclassical Economics. Economica, 76, 857–872.
41.The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978. Pobrane z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/> (15.06.2017).
42.The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002. Pobrane z: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/index.html (15.06.2017).
43.Tomer, J.F. (2007). What is Behavioral Economics? Journal of Socio-Economics, 36, 463–479.
44.Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, New Series, 185(4157), 1124–1131.
45.Tversky, A., Kahneman D., (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 4, 297–323.
46.Varian, H.R. (1997). Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne. Warszawa: PWN.
47.Von Neumann, J. Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
48.Wojtyna, A. (2011). Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię? W: P. Kozłowski (red.), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej (s. 169–184). Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Psychologii PAN.