Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Piotr Sołtyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa
Słowa kluczowe: efektywność audyt wewnętrzny gospodarka finansowa samorząd terytorialny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (381-393)
Klasyfikacja JEL: H72 M42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie wybranych wyników badań własnych, przedmiotem których była ocena efektywności systemów zarządzania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, położonych w województwie świętokrzyskim. Metodologia badania – badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem kilku narzędzi badawczych. Uzyskanie danych liczbowych do oceny, a następnie dokonania ich interpretacji było możliwe dzięki zastosowaniu ankiety badawczej. W celu uzupełnienia informacji dodatkowo w 40% badanych jednostek przeprowadzono wywiad z respondentami ankiet. Wynik – analiza uzyskanych wyników pozwala na przedstawienie obiektywnej informacji o efektywności ustanowionych systemów kontroli w działaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Oryginalność/Wartość – ukazane wnioski poszerzają stan wiedzy o efektywności i skuteczności ustanowionych mechanizmów kontroli w działaniu gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Ponadto na zakończenie w artykule przedstawiono rekomendacje, których wdrożenie na płaszczyźnie praktycznej może przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemów kontroli, redukując w ten sposób ryzyko dysfunkcji naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chojna-Duch, E. (2003). Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa: Lexis Nexis.
2.Filipiak, B. (red.). (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
3.Jasztal, M. (2015). Analiza obszaru efektywności i skuteczności działania kontroli zarządczej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. nr 15, poz. 84.
5.Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2002). Finanse samorządu terytorialnego. K raków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
6.Kowalczyk, M. (2017). Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
7.Skrzypek, E. (2012). Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 262.
8.Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 168.
9.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.