Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza

Autorzy: Grażyna Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: sektor usług usługi oparte na wiedzy gospodarka oparta na wiedzy zatrudnienie
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (433-444)
Klasyfikacja JEL: L80 O30 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunku i dynamiki zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia, towarzyszących budowie gospodarki opartej na wiedzy. Wyjaśnienie i zrozumienie rosnącej roli sektora usług, w tym szczególnie usług opartych na wiedzy, wymaga badań, które pozwolą wykryć prawidłowości rządzące tym procesem. Analiza obejmuje osiem państw Unii Europejskiej: Polskę, Danię, Włochy, Łotwę, Litwę, Maltę, Holandię, Wielką Brytanię. Zakres czasowy analizy to lata 2008–2016. We wszystkich badanych gospodarkach wyraźnie wzrasta znaczenie usług opartych na wiedzy, choć proces ten charakteryzuje się różną dynamiką. Gospodarki, w których usługi o wysokim stopniu wykorzystania wiedzy są słabo rozwinięte (Polska, Litwa, Łotwa) charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności i budowa gospodarki opartej na wiedzy przebiega bardzo wolno.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brinkley, I. (2006). Defining the knowledge economy. The Work Foundation: London.
2.Chen, D.H.C., Dahlman, C.J. (2005). The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. World Bank Institute Working Paper, 37256.
3.Employment and Social Developments in Europe 2015 (2016). European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes (10.04.2017).
4.Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review (2017). Pobrane z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17031&langId=en (9.04.2017).
5.European Innovation Scoreboard 2016, (2016) European Commission. Pobrane z:http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl. (12.04.2017).
6.Leydesdorff, L. (2006). The knowledge-based economy: modeled, measured, simulated. Florida: Universal Publishers, Boca Raton.
7.Madej, Z. (2006). Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów. W: E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a analiza konkurencyjności gospodarowania. Warszawa: Difin.
8.Nauka i technika w 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
9.Nijkamp, P., Siedschlag, I. (2011). Innovation, Growth and Competitiveness. Dynamic Regions in the Knowldge-Based World Economy. Berlin: Springer.
10.OECD (2001). Science, Technology and Industry Scoreboard 2001 – Towards a Knowledge-based Economy. Pobrane z: http://www.oecd_library.org/docserver/download/9201041e.pdf. (12.04.2017).
11.Piech, K. (2009). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
12.Rogoziński, K. (2011). Nowy [?] paradygmat teorii usług. W: A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
13.Skrodzka, I. (2016). Knowledge-based economy in the European Union – cross-country analysis. Statistics in transition new series, June, 281–294.
14.Uliszak, R., Grad, N. (2012). Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 40–53.
15.Westeren, K.I. (2012). Foundations of the Knowledge Economy: Innovation, Learning and Clusters. Cheltenham: Edward Elgar.
16.Węgrzyn, G. (2015). Zmiany strukturalne na rynku pracy – modernizacja czy stagnacja? W: E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380.