Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce

Autorzy: Jolanta Pakulska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Rutkowska
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) inteligentny rozwój
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (319-328)
Klasyfikacja JEL: F64 J43 O13 Q19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja możliwości uzyskania wsparcia ze środków Programu Inteligentny Rozwój dla przedsięwzięć ekoinnowacyjnych na przykładzie Polski. W tekście przybliżono pojęcie ekoinnowacji oraz omówiono założenia i zasady funkcjonowania programu. Następnie przeanalizowano wybrane projekty, które mają charakter ekoinnowacyjny. Dotyczą one całego zakresu innowacyjności – od etapu projektowania do wdrażania nowego ekoinnowacyjnego produktu na rynek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carley, M., Spapens, P. (2000). Dzielenie się światem. Białystok–Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
2.Dziedzic, S., Woźniak, L. (2013). Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
3.James, P. (2001). Toward sustainable bussines? W: M. Charter, U. Tischner (red.), Sustainable Solution. Sheffield: Greenleaf Publishing.
4.Ottman, J.A., Strafford, E.R., Hartman, C.L. (2006). Avoiding green marketing myopia: Ways to improve consumer appeal for environmentally preferable products. Environment: Science and Policy for Sustainble Development, 48 (5).
5.Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
6.EIO (2013). Europe in transition: Paving the way to a green economy through ecoinnovation. Eco-innovation. Observatory Founded by the European commission, DG Environment, Brussels.
7.Prystrom, J. (2013). Innowacje ekologiczne a ochrona środowiska wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie strategii Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 1 (44), 83.
8.Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności innowacji (2007–2013), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L310/15.
9.Foltynowicz, Z. (2009). Ekoinnowacje szansą na rozwój. Ecomanager, 1. Pobrane z: http://e--czytelnia.abrys.pl/ecomanager/2009-1-419/zarzadzanie-4180/ekoinnowacje-szansa-na-rozwoj-9919 (10.09.2015).
10.http://www.mapadotacji.gov.pl/ (10.05.2017).
11.https://www.poir.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf (12.05.2017).
12.https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/ (10.05.2017).
13.https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/dla-kogo-jest-program/ (10.05.2017).