Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową

Autorzy: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dariusz Kayzer
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: nieruchomości niezabudowane wycena nieruchomości regresja wielokrotna sieci neuronowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (483-491)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy była selekcja czynników wpływających na wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Kórnik w latach 2010–2013, ze szczególnym uwzględnieniem czynników bezpośrednio odnoszących się do cech analizowanych działek. W pracy wykorzystano dane dotyczące transakcji kupna–sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Zebrane dane zostały poddane analizom: regresji wielorakiej oraz sieciom neuronowym. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości i określenie stopnia ich oddziaływania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bitner, A. (2010). O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12,145–158.
2.Gawroński, K., Prus, B. (2005). Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 7–18.
3.Zydroń, A. (2011). Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski. Rocznik Ochrony Środowiska, 13, 2033–2048.
4.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).