Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Wykorzystanie modelu CGE w pomiarze rzeczywistości gospodarczej na wybranych przykładach

Autorzy: Jan Polaszczyk
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: CGE Computable General Equilibrium modelowanie ekonomiczne rzeczywistość gospodarcza
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (97-107)
Klasyfikacja JEL: R13 R15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor podejmuje problematykę zastosowania modeli Computable General Equilibrium (CGE) w opisie i pomiarze rzeczywistości gospodarczej. Opracowanie traktuje o istocie tych modeli i możliwości ich wykorzystania w analizach ekonomicznych wspomagających decyzje jednostek rządowych w zakresie skutków implementacji rozwiązań legislacyjnych. Szerokie stosowanie modelowania CGE na świecie wciąż pozostaje nieusystematyzowane w jednolity, spójny sposób, co wynika z możliwości i charakteru opisywanych modeli. Autor podaje przykłady wykorzystania CGE na świecie, poruszając problematykę makroekonomiczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania Systemowe EnergSys sp. z o.o. (2008). Ocena skutków wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski w okresie do roku 2030, zał. 6: Opis modelu równowagi ogólnej CGE. Warszawa.
2.Bergman, L. (1990). The Development of Computable General Equilibrium Modelling. W: L. Bergman, D.W. Jorgenson, E. Zalai (red.), General Equilibrium Modelling and Economic Policy Analysis (s. 3–30) Hoboken: Blackwell Pub.
3.Bobowski, S. (2012). Modele obliczeniowe równowagi ogólnej – ramy teoretyczne, zastosowanie przy ocenie skutków liberalizacji handlu. Ekonomia 1 (18), 129–145.
4.Boratyński, J. (2014). Robustness of cge simulation results in the context of structural changes – the case of Poland. Przegląd Statystyczny, 3 (LXI), 245–261.
5.Hallaert, J.-J. (2007). Can Regional Integration Accelerate Development in Africa? CGE Model Simulations of the Impact of the SADC FTA on the Republic of Madagascar. IMF Working Papers, 07/66, 1–30.
6.HM Revenue&Customs (2013). HMRC’s CGE model documentation. Londyn.
7.Kiuila, O. (2001). Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE). Ekonomia: Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 109–127.
8.Kuszewski, T., Gąsiorowski, P. (2004). Modelowanie preferencji konsumenta w symulacyjnych modelach stosowanej równowagi ogólnej. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, 75, 99–113.
9.Mitra-Kahn, B.H. (2008). Debunking the Myths of Computable General Equilibrium Models. Schwartz Center for Economic Policy Analysis and Department of Economics, The New School for Social Research, Working Paper Series. Nowy Jork.
10.Słownik języka polskiego PWN (2016). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/rzeczywistosc;2518603.html (6.08.2017).
11.World Scientific and Imperial College Press Reference on Natural Resources and Environmental Policy in the Era of Global Change (s. 207–245). W: Computable General Equilibrium Models (Vol. 3).
12.World Bank Group, Transport and ICT Global Practice, Europe And Central Asia, Report No ACS15092.
13.Zawalińska, K. (2010). Modelowanie rozwoju ekonomicznego na przykładzie polityki rozwoju obszarów wiejskich i regionalnego modelu równowagi ogólnej RegPol. Roczniki Nauk Rolniczych, 2 (97), 63–75.