Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)

Autorzy: Janina Jędrzejczak-Gas
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Anetta Barska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Joanna Wyrwa
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: samorząd gminny wspieranie przedsiębiorczości instrumenty wspierania przedsiębiorczości
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (125-135)
Klasyfikacja JEL: L26 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Samorząd gminny dysponuje szerokim wachlarzem instrumentów, za pomocą których może stymulować rozwój przedsiębiorczości lokalnej. W wielu gminach oddziaływanie władz samorządowych na środowisko lokalnych przedsiębiorców charakteryzuje się jednak brakiem spójności i kompleksowości. Konieczność transformacji dotychczasowych form wspierania lokalnej przedsiębiorczości dostrzegły również władze Żagania i podjęły działania, które doprowadziły do opracowania programu wspierania przedsiębiorczości. Celem opracowania jest scharakteryzowanie instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez samorząd gminny oraz przedstawienie prawno-organizacyjnych form wspierania przedsiębiorczości przyjętych przez władze Żagania w Programie wspierania przedsiębiorczości miasta Żagań na lata 2016–2020.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: PFPiRMiŚP.
2.Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
3.Kudłacz, T. (2008). Rozwój lokalny. W: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój (s. 103–123). Kraków: MSA UE w Krakowie.
4.Program wspierania przedsiębiorczości miasta Żagań na lata 2016–2020 (2016). Załącznik do Uchwały nr XXVIII/93/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r.
5.Strategia rozwoju miasta Żagań na lata 2015–2020 (2015). Załącznik do Uchwały nr VIII/26/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015 r.
6.Strużycki, M. (red.). (2006). Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Warszawa: IRWiK.
7.Skica, T. (2008). Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego). Samorząd Terytorialny, 1–2, 43–62.
8.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).
9.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).
10.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827).
11.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
12.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.).
14.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
15.Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.