Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych

Autorzy: Beata Skubiak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: obszary problemowe lokalny plan rewitalizacji
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (371-380)
Klasyfikacja JEL: H75 H76 H77 O18 O20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rewitalizacja to przywracanie do życia obszarów wyrzuconych z jakiegoś powodu na margines funkcjonującej w sąsiedztwie jednostki osadniczej. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne, zgodne z kierunkami polityki spójności, nie przyniosły spodziewanych efektów – nie osiągnięto istotnej poprawy sytuacji obszarów problemowych. Z tego względu w artykule podjęta została próba odpowiedzi na kluczowe pytanie: czy opracowane nowe lokalne plany rewitalizacji gmin, które zaliczane są do obszarów problemowych, przyczynią się do ich rozwoju. Analiza badawcza przeprowadzona została na przykładzie zrealizowanych i planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych gmin województwa zachodniopomorskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska-Wnuk, I. (2012). Rozwój zasobów ludzkich wobec wyzwań współczesności. W: P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji, Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2.Kozak, M.W. (2014). Rewitalizacja w praktyce polityki spójności. Problemy Rozwoju Miast, 11 (2), 71–80.
3.Kryk, B., Skubiak, B. (2015). The necessity of formulating sustainable regional policy in problem areas on the example of West Pomeranian province in Poland. Transformations in Business&Economics, 3C (36C), 433–447.
4.Florida, R. (1995). Toward the Learning Region. Futures, 27 (5).
5.Lokalny program rewitalizacji gminy Dobra na lata 2013. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobra nr XXVII/383/2013 z dnia 24.10.2013 r.
6.Lokalny program rewitalizacji dla miasta Białogard. Załącznik do Uchwały nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 marca 2017 r.
7.Merton, R.K. (1968). Succession of goals. W: D.L. Sills, R.K. Merton (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences, 11. The Macmillan Co. & The Free Press.
8.Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego. Raport końcowy (2011) Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
9.Piotrowska-Trybull, M. (2004). Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: W. Kosiedowski (red.), Konkurencyjność regionu w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
10.Polityka spójności 2014–2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Pobrane z: http://ec.europa.eu/inforegio.
11.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
12.Pylak, K. (2013). Wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego. Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych. Lublin.
13.Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych (2014). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego.
14.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dziennik Ustaw 2015, pozycja 1777.