Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Autorzy: Mariusz Zieliński
Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: zasoby pracy produktywność konkurencyjność wynagrodzenia brutto kraje Grupy Wyszehradzkiej
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (335-345)
Klasyfikacja JEL: E24 E32 J21 J24 J31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie zmian konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej w stosunku do grupy 15 krajów tzw. starej UE (sprzed rozszerzenia w 2004 r.). Hipotezą artykułu jest, że konkurencyjność zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej zmniejszyła się po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Jako miernik konkurencyjności przyjęto proporcję produktywności (PKB na 1000 zatrudnionych) i kosztów pracy (wynagrodzenia rocznego brutto). Do weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano dane publikowane przez Eurostat, analizując je głównie z perspektywy zmian procentowych porównywanych wielkości. Uzyskane wyniki wskazują, że hipoteza potwierdza się w przypadku Czech, Węgier i Polski, w przypadku Słowacji natomiast nastąpił wzrost konkurencyjności zasobów pracy w stosunku do EU-15.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkinson, R.D. (2013). Competitiveness, Innovation and Productivity: Clearing up the Confusion. The Information Technology & Innovation Fundation. Pobrano z: http://www2.itif.org/2013-competitiveness-innovation-productivity-clearing-up-confusion.pdf (2.02.2018).
2.Bartosik, K. (2005). Handel zagraniczny a zatrudnienie (ujęcia teoretyczne). Ekonomista, 2, 191–213.
3.Bogdanienko, J. (2006). Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. W: J. Bogdanienko (red.), Firma w otoczeniu globalnym (s. 11–36). Toruń: Dom Organizatora. Borkowska, S. (2001). Strategie wynagrodzeń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
4.Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak R. (2006). Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Ekonomista, 2, 187–204.
5.Kryńska, E. (2004). Globalizacja a rynek pracy. W: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki (s. 90–102). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Martin, R.L. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Cambridge: University of Cambridge.
7.Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., Wright, P. (2006). Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage. Boston: McGraw-Hill Irwin.
8.Pawlak, Z. (2003). Personalna funkcja fi rmy. Procesy i procedury kadrowe. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Porter, M.E., Ketels, C.H.M. (2003). UK Competitiveness: Moving to the Next Stage. DTI Economic Paper, 1–55.
10.Próchniak, M. (2006). Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badań empirycznych. Ekonomista, 3, 305–345.
11.Užík, M., Vokorokosová, R. (2007). Labour productivity as a factor of competitiveness – a comparative study. Národnohospodářsky Obzor, 3, 58–68.
12.Yussof, J., Ismail, R. (2002). Human resource competitiveness and infl ow of foreign direct investment to the ASEAN Region. Asia-Pacifi c Development Journal, 1 (9), 89–107.