Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)

Autorzy: Mariusz Sołtysik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Justyna Cieplik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Julita Markiewicz-Patkowska
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Piotr Oleśniewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kierunki rozwoju turystyki ruch turystyczny strefy podmiejskie wypoczynek turystyka
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (173-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania związane z rozwojem turystyki na obszarach podmiejskich, oparte na literaturze przedmiotu i na wynikach przeprowadzonych badań pierwotnych. Założono, że podstawowymi zagadnieniami opracowania będą: określenie aktualnych wyróżników turystycznych i wypoczynkowych na obszarach recepcji ruchu turystycznego w gminach podmiejskich, identyfikacja kierunków rozwoju turystyki na tych obszarach w ocenie ich mieszkańców, podmiotów turystycznych, prowadzących działalność w ich granicach i w końcu samych turystów oraz odwiedzających. Szczególną uwagę zwrócono także na skorelowanie wskazywanych przez respondentów priorytetów rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich z zamierzeniami w tym względzie organów zarządczych (władz gmin) i określenie na tej podstawie syntetycznych wniosków. Analizy wyników badań wskazują na znaczący rozrzut wskazań określających wyróżniające się w gminach podmiejskich obszary, ośrodki, obiekty lub urządzenia oznaczane przez mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców jako charakterystyczne lub dominujące produkty turystyczne. Jednocześnie zauważa się, że określane przez władze samorządowe zamierzenia w odniesieniu do rozwoju turystyki i wypoczynku na badanych obszarach podmiejskich pozostają jedynie w niewielkim stopniu w korelacji ze wskazywanymi opiniami badanych grup: mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bański, J. (2008). Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś. W: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (s. 29–43). Toruń: Wyd. UMK.
2.Bednarska, M., Gołembski, G., Hołderna-Mielcarek, B. (2002). Przesłanki i metody wyodrębniania miejsc o szczególnej atrakcyjności turystycznej. W: G. Gołembski (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (s. 21–97). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
3.Degórska, B. (2004). Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy). W: M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską (s. 141–148). Gdańsk: UG, Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
4.Gałczyńska, B., Kulikowski, R. (2000). Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Zróżnicowania przestrzenne i procesy transformacji. Dokumentacja Geograficzna nr 20, Warszawa: PAN IG i PZ.
5.Gonda-Soroczyńska, E. (2009). Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 149–165.
6.Juszczyk, S. (2001). Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. Katowice: Wyd. AWF w Katowicach.
7.Kowalczyk, A. (1998). Gmina jako przedmiot badań geografii politycznej – wybrane problemy. Prace i Studia Geograficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 23, 25–41.
8.Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
9.Odum, E.P. (1982). Podstawy ekologii. Warszawa: PWRiL.
10.Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Żak.
11.Sokołowski, D. (2000). Przemiany infrastrukturalne terenów wiejskich w okresie transformacji systemowej na przykładzie Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i wschodnich Kujaw. W: S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (s. 389–399). Wrocław: Wyd. UWr.
12.Sokołowski, D. (2005). Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miejskości. W: I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 75–90). Łódź: Wyd. UŁ.
13.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Wrocław: Wyd. AWF we Wrocławiu.
14.Staszewska, S. (2012). Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta. Barometr Regionalny, nr 4 (30), 53–68.
15.Zathey, M. (2002). Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich. W: I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich funkcje. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 165–174). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
16.Zathey, M. (2003). Wrocławska strefa suburbialna. W: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 239–246). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.