Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Próba modelowania przestrzennych czynników wzrostu gospodarczego w podregionach w Polsce w 2012 roku

Autorzy: Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Heberlein
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ekonometria przestrzenna wzrost gospodarczy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: C21 C51 C52 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zweryfikowana została hipoteza o występowaniu efektów przestrzennych w modelach, w których zmienną objaśnianą jest PKB per capita, natomiast zmiennymi objaśniającymi są głównie zmienne wyrażające podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego (wartość brutto środków trwałych na zatrudnionego, stopa bezrobocia). Badanie dotyczyło podregionów w Polsce w 2012 roku. Do oszacowania zależności przestrzennych wykorzystano statystykę globalną Morana oraz modele ekonometrii przestrzennej, w których uwzględniane były „opóźnienia” przestrzenne zmiennej objaśnianej lub zmiennych objaśniających. Oszacowano również model z efektami przestrzennymi w resztach modelu. W końcowym etapie badania modele te zostały porównane ze względu na kryteria informacyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anselin, L., Bera, A.K. (1998). Spatial Dependence in linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics. W: A. Ullah, D.E.A. Giles (red.), Handbook of Applied Economic Statistics (s. 237–289). New York: Marcel Dekker.
2.Arbia, B. (2006). Spatial Econometrics: Statistical Foundations and Applications to Regional Convergence. Berlin: Springer-Verlag.
3.Bivand, R.S., Pebesma, E.J., Gómez-Rubio, V. (2008). Applied Spatial Data Analysis with R. Berlin: Springer-Verlag.
4.Haining, R. (2005). Spatial Data Analysis. Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
5.Kopczewska, K. (2006). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. Warszawa: CeDeWu.
6.LeSage, J.P., Pace, R.K. (2010). Spatial Econometric Models. W: M.M. Fischer, A. Getis (red.), Handbook of Applied Spatial Analysis. Software Tools, Methods and Applications (s. 355–376). Berlin: Springer-Verlag.
7.Przybycin, Z. (2004). Metody i modele statystyki przestrzennej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
8.Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.