Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland
(Turystyka szkolna jako element wychowania fizycznego w świetle aktywności turystycznej deklarowanej przez uczniów szkół średnich Wrocławia)

Autorzy: Justyna Cieplik
University School of Physical Education in Wrocław

Julita Markiewicz-Patkowska
Wrocław School of Banking in Wrocław

Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław

Mariusz Sołtysik
University School of Physical Education in Wrocław
Słowa kluczowe: turystyka szkolna szkoła średnia zajęcia opcjonalne profil osobowościowy nauczyciela
Rok wydania:2015
Liczba stron:28 (259-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badania było rozpoznanie oczekiwań uczniów szkół średnich w zakresie różnorodnych form turystyki szkolnej, a także profilu osobowościowego nauczyciela turystyki szkolnej. Badanie przeprowadzono w drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 wśród 250 uczniów wybranych szkół średnich na terenie Wrocławia. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. W pracy przedstawiono też omówienie wyników innych badań dotyczących prezentowanego tematu. Wyniki wskazują, że uczniowie szkół średnich są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach turystyki szkolnej w ramach wychowania fizycznego; chęć taką deklarują zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Uczniowie mają też podobne oczekiwania dotyczące profilu osobowościowego nauczyciela. Cenią poczucie odpowiedzialności, a także umiejętność przekazywania wiedzy i zdolności interpersonalne. Osobisty przykład nauczyciela wychowania fizycznego może mieć duże znaczenie w kształtowaniu zainteresowań i pasji turystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartusiak T., Nowak A., Romanowska-Tołłoczko A., Edukacyjne aspekty uprawiania przez młodzież turystyki górskiej, “Pedagogika, Psihologia ta Medici – Biologiczni Problemi Fizycnogo Vihovanna i Sportu” 2009, No. 9.
2.Fąk T., Turystyka w szkolnych programach wychowania w opinii nauczycieli, in: Wychowanie dla turystyki: wspomaganie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce, eds. R. Gałecki, A. Gotwot-Jeziorska, W. Ruszniak, Polish Tourist Association, Warszawa 2000.
3.Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
4.Gajdzińska A., Przygotowanie do zawodu specjalisty turystyki i rekreacji, in: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (Wyniki badań naukowych), eds. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2003.
5.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Edukacja do kultury czasu wolnego a cechy wzorcowe animatorów turystyki szkolnej, in: Humanistyczny wymiar kultury fzy- cznej, ed. M. Zasada, Monografe No. 12/10, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz–Lwów–Warszawa; Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Poznań 2010.
6.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Turystyka szkolna: poziom przygotowania stu- dentów wychowania fzycznego do prowadzenia zajęć, in: Sbornik recenzovanych prispevku z mezinarodni vedecke konference ‘Hotelnictvi, turismus a vzdelavani dnes a zitra’, Vysoka skola hotelova, Praha 2010.
7.Guła-Kubiszewska H., Oleśniewicz P., Turystyka szkolna – przygotowanie edukatorów w ocenie studentów kierunku wychowanie fzyczne oraz turystyka i rekreacja, in: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, ed. J. Grzesiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PWSzZ w Koninie, Kalisz–Konin 2010.
8.Kaczor B., Uczestnictwo młodzieży szkolnej w turystyce kwalifikowanej (na przykładzie młodzieży szkół Poznania), in: Turystyka aktywna – turystyka kwalifikowana, eds. T. Łobożewicz, R. Kogut, Nasz Kraj, Warszawa 1999.
9.Lubowicz Z., Turystyka dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995 roku, “Problemy Turystyki” 1996, No. 1–4.
10.Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku – raport, http://dms. msport.gov.pl/app/document/file.
11.Maj B., Turystyka młodzieżowa w środowisku wielkomiejskim – rozmiary i formy uczestnictwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy No. 3 (2), Bydgoszcz 2005.
12.Morawska J., Dokąd zmierza turystyka młodzieżowa?, “Wiadomości Turystyczne” 2008, No. 2.
13.Napierała M., Turystyka w oczach młodzieży, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy No. 1, Bydgoszcz 2004.
14.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 2010.
15.Prusik K., Bochenek M., Görner K., Prusik K., Aktywność turystyczna a edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z regionu południowego Podlasia, “Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku” 2006, No. 16.
16.Różycki P., Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań, “Folia Turistica” 2000, No. 9.
17.Różycki P., Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, “Folia Turistica” 2001, No. 10.
18.Sołtysik M., Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia, „Człowiek i Ruch/Human Movement” 2002, No. 2 (6).
19.Sołtysik M., Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych, in: Wybrane zagadnienia turystyki, ed. U. Szubert- -Zarzeczny, Wydawnictwo WSZ Edukacja, Wrocław 1999.
20.Tauber E., Turystyka a wychowanie w oczach badanych nauczycieli, in: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie (Wyniki badań naukowych), eds. W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2003.
21.Wartecka A., Aktywność turystyczna młodzieży w świetle badań, “Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2001, No. 50.