Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)
Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Autorzy: Mariusz Nawrocki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna dopalacze narkomania
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 480

Abstrakt

Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce zwalczania „dopalaczy” za pomocą przepisów prawa karnego. W związku z przygotowywanymi nowelizacjami przepisów konieczne jest poddanie projektowanych zmian analizie. Zasadniczo należy zgodzić się z potrzebą wprowadzenia odpowiedzialności karnej za posiadanie i wprowadzanie do obrotu „dopalaczy”, choć wydaje się, że przedstawione projekty nie rozwiązują wszystkich zdiagnozowanych już problemów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gadecki B., Glosa do postanowienia SN z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 5/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 11.
2.Klinowski M., Karalne posiadanie narkotyków w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 7.
3.Korczak J., Próba definicji i klasyfikacji dopalaczy, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014.
4.Kulik M., w: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.
5.Nawrocki M., Definicje legalne w kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 2017, z. 9.
6.Nawrocki M., Nowelizacje przepisu artykułu 115 K.K. – między stabilnością a zmiennością definicji legalnych w prawie karnym, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017.
7.Pieprzyca E., Skowronek R., Chowaniec Cz., Problemy analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć „dopalaczami”, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 3.
8.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
9.Rewera M., Wprowadzenie, w: Wokół dopalaczy, red. M. Rewera, Warszawa 2014.
10.Rewera M., Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej, Stalowa Wola 2016.
11.Tkaczyk-Rymanowska K., Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9.
12.Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, z. 1.