European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Financing lower-secondary schools from the European Union Funds and the school education system reform in Poland

Autorzy: Iwona Kowalska
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Economic Sciences
Słowa kluczowe: finance UE lower-secondary school repayment reform education
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (221-228)
Klasyfikacja JEL: G28 H52 H75
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The reform of the school education system in Poland launched during the 2014-2020 programming period may have consequences for the absorption of EU funds due to the planned phasing out of lower-secondary schools. This issue deserves consideration with regard to the efficiency and rationality of allocation of EU funds in the area of public policy of an EU Member State. The purpose of this article is to investigate the following questions: 1) What is the potential risk of the EU authorities demanding repayment of EU funds allocated to lower-secondary schools due to their phasing-out?; 2) Is it admissible to apply for EU funds by lower-secondary schools during the phasing-out period? The applied method included review of documents regarding legal conditions in the two periods of EU programming in Poland, i.e. years 2007–2013 and 2014–2020, as well as the review of literature on local self-governments’ finance sector. The conducted analyzes refer to the official statement issued by the Ministry of Development regarding the research questions addressed in this paper. The study concludes that there are indicators that repayment of EU funds already awarded to lower secondary schools may be demanded and the admissibility of application for EU funding for these schools during phasing out period may further increase the financial burden on local self-governments in communes.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of 14 December 2016 Education Act. Journal of Laws in 2017, item 59.
2.Act of 14 December 2016 Regulations introducing the Education Act. Journal of Laws in 2017, item 60.
3.Act of 14 June 1960 Code of Administrative Proceedings. Journal of Laws in 2017, item 1257.
4.Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code. Journal of Laws in 2016, item 1578, 1579, 2255, 2260 and 2017 item 791, 1089, 1133.
5.Act of 23 April 1964 Civil Code. Journal of Laws in 2017, item 459, 933, 1132.
6.Act of 27 August 2009 Public Finance. Journal of Laws in 2016, item 1870, 1948, 1984, 2260 and 2017, item 60, 191, 659, 933, 935, 1089.
7.Act of 29 August 1997 Tax Ordinance. Journal of Laws in 2017, item 201, 648, 768, 935.
8.Act on enforcement proceedings in administration of 17 June 1966. Journal of Laws in 2016, item 599, 868, 1228, 1244, 1579, 1860, 1948, and 2017, item. 933.
9.Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 (2014). Raport Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
10.Barcz, J. (2015). Główne kierunki reformy ustrojowej post-lizbońskiej Unii Europejskiej. Piaseczno: Wyd. Wszechnica IJM.
11.Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (2009). Raport końcowy. WUP w Poznaniu, Poznań.
12.Council Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1260/1999. Official Journal of the European Union L 210/25.
13.European Union public finance (2014). Directorate-General for Budget, Brussels.
14.Financial Regulation applicable to the general budget of the Union and its rules of application (2017). European Union, Luxembourg.
15.Kluza, K. (2015). Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238, 53–64.
16.Kosikowski, C. (2014). Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej. Warszawa Wolters Kluwer.
17.Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (2016). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź.
18.Nuzzo, B. (2015). Państwa członkowskie Unii Europejskiej: nowy paradygmat suwerenności? Zarys problemu. Świat Idei i Polityki, 14, 169–186.
19.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.
20.Pismo Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z dnia 12.09.2011. DKR-VII-8261(0)-46-MWi/11)
21.Radwański, Z. (2009). Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
22.Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing common rules for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund; laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006. Official Journal of the European Union L374 / 320.
23.Regulation of the Minister of Finance of 28 December 2011 concerning the detailed method of classification of debt instruments classified as public debt. Journal of Laws in 2011, no. 298, item 1767 with amendments.
24.Rogowski, A. (2011). Analiza prawna dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca procedury dochodzenia zwrotu środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Warszawa.
25.Sołtyk, P., Dębowska-Sołtyk, M. (2016). Finanse samorządowe. Warszawa: Difin.