Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (33) 2016
Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
(Active Tourism in the Tourism Development Strategy for Wielkopolska Province)

Authors: Stefan Bosiacki
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Keywords: active tourism brand tourism product strategy of development region
Year of publication:2016
Page range:12 (151-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Civilization, demographic and socio-cultural changes force the tourist economy to formulate the new strategies for its further development, taking into account the expectations and needs of consumers - tourists, but also (and perhaps primarily) the interests of local communities, the natural environment and cultural heritage. The considerations presented in the article apply to active tourism – very rapidly growing in our country, which is the result of changes in the model of spending free time among Polish citizens. In the recently developed regional strategies for tourism development active tourism is seen as one of leading, future-oriented segments of the tourism market. The study undertakes the attempt to demonstrate, on the example of the tourism strategy for the Wielkopolska Region, that actually active tourism could be the branded product for many regions, not only within the country, but also at international level.
Download file

Article file

Bibliography

1.Berbeka, J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, w: Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, red. T. Babińska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
2.Gołembski, G. i in., 2015, Turystyka w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
3.Kachniewska, M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, w: Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. WSzIiZ, Rzeszów.
4.Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, KOM, Bruksela.
5.Mynarski, W. i in., 2012, Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej, Politechnika Opolska, Opole.
6.Niezgoda, A.,2010, Nowe trendy w popycie – wyzwania dla obszarów recepcji turystycznej, w: Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
7.Nowakowska, A., 2002, Turystyka, turysta, ruch turystyczny, w: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Pine II, B.J., Gilmore, J.H., 1998, Welcome to the experiency economy, Harvard Business Review, July–August.
9.Siciński, A., 1978, Wprowadzenie, w: Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.
10.Telfer, D.J., 2008, Zarządzanie turystyką a rozwój, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa.
11.Zajadacz, A., Kosińska, A., 2015, Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej – studium przypadku Wielkopolski, w: Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki, rekreacji obszarów metropolitarnych, red. A. Basińska-Zych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 63/6/2015, Poznań.
12.Zarządzanie. Teoria i praktyka, 2002, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
13.Żukowska, Z., Żukowski, R., 2012, Sport rekreacyjny w kontekście wartości autonomicznych i wychowawczych, w: Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, red. W. Siwiński, B. Pluta, AWF, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Poznań.