Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (33) 2016
Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(The Identity of a Contemporary Backpacker – Between Counterculture and Individualism)

Authors: Jolanta Barbara Jabłonkowska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Keywords: Backpacking Identity Traveling Culture
Year of publication:2016
Page range:14 (273-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Many scholars attempt at identifying and defining the nature of backpacking by describing the sociodemographic profile of the backpackers; others search for awareness-related components connected with the backpackers’ need of self-fulfillment and self-determination. In the following article, the profile of a backpacker has been reconstructed on the basis of self-portraits of those travelers who call themselves backpackers. The addressed research question was: Who is a backpacker? The analysis was based on the level of awareness of travelers practicing this particular type of tourism. Field studies have been conducted in Australia, Indonesia, United Arab Emirates, Poland, and Thailand; the study group consisted of 290 backpackers. The image emerging from the collected self-definitions allowed to formulate a different (new) approach to the identity of a contemporary backpacker, shaped by their lifestyle, which stands in opposition to the mainstream consumer culture as it is based on counterculture and individualism.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anderskov, C., 2002, Backpacker culture: Meaning and identity making processes in the Backpacker culture among backpackers in Central America. Research Report, Department of Ethnography and Social Anthropology, Arhus University, Denmark.
2.Beck, U., Beck-Gernsheim, E., 2002, Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage, London.
3.Browarczyk, Ł., Dębski, M., Olech, P., 2011, Opracowanie metodologii, narzędzi oraz przeprowadzenie badań socjodemograficznych dotyczących genezy i skali bezdomności na terenie gminy – miasta Koszalin, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk–Koszalin.
4.Cohen, S.A., 2011, Lifestyle travellers: Backpacking as a way of life, „Annals of Tourism Research”, t. 38, nr 4, s. 1535–1555.
5.Jabłonkowska, J.B., 2013, Backpacker tourism among polish seniors, w: Education and upbringing in the educational school system, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec, s. 319–329.
6.Jabłonkowska, J.B., 2014, Backpacking a dwa pokolenia turystów – wstęp do badań nad definicją, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu nr 46, s. 37–45.
7.Jabłonkowska, J. B., 2015, Strategie perswazji słownej w australijskich przekazach reklamowych skierowanych do backpackerów, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu nr 51, s. 55–65.
8.Konecki, K., 2008, Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. IV, nr 3.
9.Levy, R., Gauthier, J.-A., Widmer, E.D., 2013, Trajectories Between the Family and Paid Work, w: Gendered Life Courses Between Standardization and Individualization. A European approach applied to Switzerland, red. R. Levy, E.D. Widmer, LIT Verlag, s. 71–92.
10.Loker, L., 1993, The Backpacker Phenomenon II: More Answers to Further Questions, James Cook University of North Queensland, Townsville.
11.Maoz, D., 2007, Backpackers’ motivations. The role of culture and nationality, „Annals of Tourism Research”, t. 34, z. 1, s. 122–140.
12.Nikiporowicz, A., 2013, Procesy tworzenia się (konstruowania) małego narodu (kulturowego) na przykładzie mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim, Instytut Socjologii, Białystok.
13.O’Reilly, C.C., 2005, Tourist or traveller? Narrating backpacker identity, w: Discourse, communication and tourism, red. A. Jaworski, A. Pritchard, Channel View, Clevedon, s. 150–169.
14.Pearce, P., 2006, Backpacking and backpackers – a fresh look, „Tourism Recreation Research”, t. 31, z. 3, s. 5–10.
15.Sørensen, A., 2003, Backpacker ethnography, „Annals of Tourism Research”, t. 30, z. 4, s. 847–867.
16.Uriely, N., Yonay, Y., Simchai, D., 2002, Backpacking experiences: A type and form analysis, „Annals of Tourism Research”, t. 29, z. 2, s. 520–538.
17.Wilson, J., Richards, G., 2008, Suspending Reality: An Exploration of Enclaves and the Backpacker Experience, „Current Issues in Tourism”, t. 11, nr 2, s. 187–202.
18.Wiza, A., 2008, „Backpacking” jako forma turystyki indywidualnej w kontekście zmian cywilizacyjnych, w: Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, red. W. Muszyński, M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 284–291.
19.Wiza, A., 2014, Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 38–52.