Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015
Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce

Authors: Jolanta Cichowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Keywords: turystyka wiejska agroturystyka wiejska baza noclegowa kategoryzacja
Year of publication:2015
Page range:15 (53-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Kategoryzacja stanowi dla właścicieli wiejskich obiektów turystycznych gwarant dobrze postrzeganej jakości i swoistego rodzaju promocję. Pomimo takiego przekonania cały czas jest elementem usługi, z którego organizatorzy wypoczynku rzadko korzystają. W Polsce poddało się tej procedurze zaledwie 15,5% (220) kwater, z tego najwięcej w województwie małopolskim (78). Główną przyznaną kategorią sprawdzonej jakości była II (2 słoneczka – 78) oraz kategoria „Standard” (59). Najwyższa III nadawana była nieczęsto. Otrzymało ją 14,5% ogółu skategoryzowanych podmiotów działających na wsi. Stosunkowo niewielka liczba właścicieli obiektów skategoryzowanych (85) przybliżyła na portalu internetowym szczegółowy opis swojej usługi. Brak podstawowych wiadomości o bazie noclegowej, żywieniowej czy dostępnych atrakcjach u 61,4% badanych w istotny sposób (pomimo nadanej kategoryzacji) osłabia autentyczność produktu. Badania ujawniły, że spośród 23 regionów turystycznych Polski to Małopolska, Mazowsze i Pomorze wyróżniają się najbardziej pod względem liczby skategoryzowanych obiektów, z tymże Małopolska dodatkowo zdecydowaną przewagą usług świadczonych w czynnym gospodarstwie rolnym, czyli tzw. u rolnika.
Download file

Article file

Bibliography

1.Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002.
2.Cichowska J., Ocena uwarunkowań i problemów rozwoju usług agroturystycznych na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego, „Ekologia i Technika” 2009, nr 6 (103).
3.http://dziennikturystyczny.pl/2009/09/malopolska-agroturystyka-czy-jak-sie-kategoryzowac/1346409432000/.
4.http://pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja.
5.Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, CDR w Brwinowie. Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
6.Kozak M.W., Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
7.Lichacy J., Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis” 2011, „Oeconomica” vol. 288 (64).
8.Mikulska T., Korzyści i bariery rozwoju agroturystyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
9.Turbak A., Hanas B., Bankierska A., Polińska-Tkaczuk M., Wręga S., Konkol W., Greś-Szypka A., Trębowicz P., Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia, WUP w Białymstoku, Białystok 2011.
10.Wyniki badania „Wsparcie Agroturystyki/Turystyki Wiejskiej przez ARiMR”, ARiMR, Warszawa 2012.
11.www.ppr.pl/artykul-z-mysla-o-rozwoju-agroturystyki-na-mazowszu-178312-dzial-1.php.
12.www.agroturystyka.pl.