Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (31) 2015
The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland

Authors: Anna Balińska
Siedlce University of Natural Science and Humanities

Grażyna Anna Ciepiela
Siedlce University of Natural Science and Humanities
Keywords: rural recreational space attractiveness indicator based recreation gross margin POR PAR
Data publikacji całości:2015
Page range:26 (181-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study was to assess the economic effects of the touristic activities in eco-agritouristic farms operating in the Eastern Poland as well as to determine the correlation between the accommodation and food services income value and the farms’ leisure facilities base combined with the attractiveness of the recreational rural area. The study was conducted in 2010 in 50 farms located in the following provinces: Mazovia, Podkarpacie, Podlasie, Świętokrzyskie and Warmia-Mazovia. The source material was collected through the direct interview technique. The questionnaire form sent to farms’ owners was used as the research tool. The data obtained in the study allow us to conclude that the gross margin generated by accommodation and food services in each farm amounted on average 70,997.36 PLN. The highest value was recorded in the Podkarpacie Province (137,485.56 PLN) and the Warmia-Mazovia Province (118,638.91 PLN), and the lowest in the Świętokrzyskie Province (19,686.21 PLN) and the Podlasie Province (21,946.37 PLN). The revenue per occupied room/bed (POR) ranged between 34.13 PLN and 76.71 PLN. Respectively, the revenue per available room/bed (PAR) ranged from 0.84 to 42.76 PLN. The value of gross margin was significantly correlated with the attractiveness of the recreational rural area and the farms’ leisure facilities base. In contrast, the value of the PAR ratio was significantly correlated only with the farms’ leisure facilities base. The correlation between these attributes was weak but still significantly positive. Among other attributes no significant correlations was proven.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciepiela G.A., Sosnowski J., Wpływ atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na działalność gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, “Wieś i Rolnictwo” 2011, No. 1 (150).
2.Ciepiela G.A., Sosnowski J., Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2012, No. 2 (331).
3.Ciepiela G.A., Balińska A., Usługi turystyczne w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionie Polski Wschodniej, in: Przedsiębiorczość w turystyce, eds. S.J. Starski, M. Jalinik, Wydawnictwo Eko.Pres, Białystok 2014.
4.Drzewiecki M., Agroturystyka w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe, in: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, eds. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej, Międzyrzec Podlaski 2005.
5.Durydiwka M., Tourist function in rural areas of Poland. Spacial diversity and changing trends, “Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” 2013, Vol. 17, No. 3.
6.Gradziuk P., Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne, in: Słoma – energetyczne paliwo, eds. A. Grzybek, P. Gradziuk, K. Kowalczyk, “Wieś Jutra” 2001.
7.Kamienicka J., Świadomość ekologiczna turystów. Interpretacja wyników badania socjologicznego Turyści a Natura 2000, Publikacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.
8.Lubas B., Układ hotelowego rachunku zysków i strat według Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej (SSRH), www.e-finanse.com.
9.Łęczycki K., Jabłonka R., Marcysiak A., Motywy i uwarunkowania lokalizacyjne prow- adzenia działalności agroturystycznej, in: Agroturystyka – moda czy potrzeba?, eds. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, Monografe No. 80, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
10.Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2010.
11.Niedziółka A., Ekonomiczna opłacalność prowadzenia usług agroturystycznych w województwie małopolski, in: Agroturystyka – moda czy potrzeba?, eds. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski, Monografie No. 80, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
12.Osek M., Milczarek A., Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku, “Roczniki Nauk Zootechnicznych” 2005, Vol. 32, f. 2.
13.Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B., Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi, “Rośliny Oleiste” 2005, Vol. XXVI/2.
14.Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2010.
15.Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K., Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010.
16.Sikora J., Jęczmyk A., Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich, in: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2006.
17.Sikora J., Innowacyjność w agroturystyce polskiej – teoria i praktyka, in: Innowacje w rozwoju turystyki, ed. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
18.Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck. Warszawa 2012.
19.Sikora J., Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych, in: „Ekonomiczne Problemy Turystyki” No. 3 (27), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 807, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
20.Sikorska-Wolak I., Możliwości rozwoju i specyfczne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce, in: Regionalny aspekt rozwoju turystyki, ed. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
21.Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, “Rozprawy habilitacyjne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
22.Wojciechowska J., 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości, “Turyzm” 2011, No. 21/1–2.
23.Ziółkowski B., Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2000, Vol. 51 (2).
24.Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M., Motywy podejmowania działalności agro- turystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego, in: Marketing w agroturystyce, Monografe No. 75, eds. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
25.www.wysokosc.mapa.info.pl. www.statsoft.com.