Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce

Autorzy: Magdalena Duda-Seifert
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: turystyka kulturowa turystyka eventowa mniejszość narodowa Żydzi w Polsce
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (235-246)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem autorki jest ocena wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli żydowskiej mniejszości narodowej w Polsce jako nowych atrakcji dla turystyki kulturowej. Wielu autorów zgadza się co do faktu rosnącej popularności atrakcji kulturowych jako trendu światowego, z drugiej strony w Polsce po roku 1989 znacząco wzrosła aktywność wspólnot reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne. Tu pojawia się pytanie, czy liberalizacja polskiego prawa wpłynęła pośrednio na tworzenie nowych wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej i czy te wydarzenia mogą przyciągać zainteresowanie zarówno mieszkańców. jak i turystów zainteresowanych kulturowo. W przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce, można postawić tezę o stymulacji rozwoju etnicznej turystyki eventowej  w Polsce opartej na kulturze mniejszości narodowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budyta-Budzyńska, M., 2003, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, 2003, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
2.Ciesielczyk, M., 2008, Galicjaner Sztetl w Tarnowie, http://interia360.pl/polska/artykul/galicjaner-sztetl-w-tarnowie,10498; dostęp 20.10.2015.
3.Datner, H., Melchior, M., 1997, Żydzi we współczesnej Polsce, w: Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 63–81.
4.Festival of Jewish Culture, Krakow 25.06.-05.07.2015, http://www.poland.travel/en-gb/news/festival-of-jewish-culture-krakow-25-06-05-07-2015/, dostęp 10.10.2015.
5.Główny Urząd Statystyczny, 2012, Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://www.vdg.pl/attachments/article/29/Raport%20NSP%202011.pdf, dostęp 11.10.2015.
6.Grześkiewicz, K., Kowalski, R., 2011, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, w: Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokalnych, red. S. Kowalska, Poznań–Kalisz, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 194–204.
7.Insdorf, A., 2014, The Jewish Culture Festival in Krakow: A Celebration, http://www.huffingtonpost.com/annette-insdorf/the-jewish-culture-festiv_b_5561873.html z dnia 7.07.2014, dostęp 20.10.2015.
8.Jafari, J., 2000, Encyklopedia of tourism, London and New York, Routledge.
9.Kolber, D., 2009, Event marketing – organizacja imprez, czy coś więcej?, http://www.epr.pl/event-marketing-organizacjaimprez-czy-cos-wiecej,event-pr,1226,1.html, dostęp 5.10.2015.
10.Kim jesteś festiwalowa publiczności?, http://www.jewishfestival.art.pl/index.php?pl=index&nr2=409&lang=, dostęp 16.10.2015.
11.Kruczek, Z., 2014, Festiwal Kultury Żydowskiej – megawydarzenie i flagowa atrakcja Krakowa: ocena wydarzenia z wykorzystaniem metody etnografii wirtualnej, w: Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Łódź, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, s. 105–120.
12.Od soboty Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/od-soboty-festiwal-kultury-zydowskiej-simcha/x3r1tb, dostęp 12.10.2015.
13.Ratkowska, P., 2010, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, w: „Turystyka Kulturowa” nr 6/2010, www.turystykakulturowa.org, dostęp 10.10.2015.
14.Rohrscheidt von, A.M., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno, GWSHM Milenium.
15.Rykała, A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Święto Ciulimu-Czulentu, GOK Lelów, http://www.goklelow.pl/historia/swietociulimuczulentu, dostęp 14.10.2015.
17.Tzur, N., 2013, 25th Jewish Culture Festival brings sabra style to Krakow, http://www.jpost.com/Arts-and-Culture/Arts/25thJewish-Culture-Festival-brings-sabra-style-to-Krakow-Poland-318257 z dnia 30.06.2013, dostęp 21.10.2015.
18.Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku, Dz.U. nr 2005 nr 17 poz. 141.
19.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. nr 20, poz. 104.
20.Zeppel, H., Hall, M., 1992, Arts and Heritage Tourism, w: Special Interest Tourism, red. B. Weiler, M. Hall, London, Belhaven Press, s. 47–68.
21.Żołędowski, C., 2003, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa.
22.http://www.jewish.org.pl, dostęp 10.10.2015.